2006 kpss genel kültür soru/cevapları

  • Konbuyu başlatan elmalı kurabiye
  • Başlangıç tarihi
elmalı kurabiye

elmalı kurabiye

Yeni Üye
Üye
2006 kpss genel kültür soru/cevapları
1 temmuz 2006adan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır 1 temmuz 2006 dan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır kurtuluş savaşında aşağıdaki devletlerden hangisi anadolu da işgal gücü bulundurmamıştır 2006 kpss genel kültür soru ve cevapları
A
GENEL KÜLTÜR TESTİ
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

19
1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü
bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu
savunulabilir?
A) Yerleşik hayata geçmeleri
B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları

C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları

yaşantılarına yansıtmaları

D) Boylar halinde birlikte yaşamaları

E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini
korumaları
2. Selçuklularda erkek hanedan üyelerinin, yanlarına
bilgili devlet görevlileri verilerek eyalet veya
vilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?
A) Devlet yönetiminde deneyim kazanılmasına
önem verildiğinin
B) Yönetim birimlerinin sayıca az olduğunun
C) Askerliğe önem verildiğinin
D) Merkezi otoritenin korunmak istendiğinin
E) Yerleşik hayata geçişin hızlandırılmak istendiğinin

3. İkta nedir?

A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
B) Selçuklularda toprakların vergi gelirlerine göre
bölümlere ayrılması

C) Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen kurallar
D) Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
E) Türk İslam sanatında bir tür

4. Aşağıdakilerden hangisi
“padişah imzası” anlamındadır?

A) Fetva B) Tuğ C) Ferman
D) Tuğra E) Saliyane

5. Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın
hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün
uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanat sistemini devam ettirmek
B) Taht kavgalarını önlemek
C) Padişahın yetkilerini sınırlamak
D) Halk ile saray ilişkilerini kolaylaştırmak
E) Eyalet yöneticilerinin sayısını artırmak

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

20
6. Osmanlı Devleti’nde,

I. tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe
tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,
II. toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bırakan
köylünün toprağının elinden alınıp bir
başkasına verilmesi,
III. köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını

çocuklarına miras olarak bırakabilmesi

uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının
köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu
gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
7. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği
saray aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız Sarayı B) Dolmabahçe Sarayı

C) Beylerbeyi Sarayı D) Çırağan Sarayı

E) Topkapı Sarayı

8. Aşağıdakilerden hangisiyle, ayanlar padişaha
bağlı kalacakları ve merkezi otoriteyi korumaya
yardımcı olacakları sözünü vermişlerdir?

A) Meşrutiyetin ilan edilmesi
B) Senet-i İttifak’ın ilan edilmesi
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) Veraset sisteminde değişiklik yapılması

9.
Osmanlı pazarları XIX. yüzyılın ortalarından itibaren
Avrupa mallarının istilasına uğramış ve giderek Osmanlı

Devleti ham madde satan, yapılmış mal alan
bir ülke haline gelmiştir.

Ekonomide görülen bu durum,
I. iş bulma olanağı,
II. yerli sanayi,
III. yabancı sermeye

etkenlerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
10. Osmanlı Devleti’nde Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin
kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması

B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma siyasetinden
vazgeçerek ittifaklara girmesi
D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez
duruma gelmesi
E) Yeniçeri teşkilatının kaldırılması

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

21
11.
I. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması
II. Rusya’da çarlık yönetiminin yıkılması

III. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı

çıkması

Yukarıdakilerden hangilerinin Kurtuluş Savaşı’nın
başlamasında önemli rolü olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
12. Kurtuluş Savaşı’nda, aşağıdaki devletlerden hangisi,
Anadolu’da işgal gücü bulundurmamıştır?

A) İtalya B) Yunanistan C) ABD
D) İngiltere E) Fransa

13.
I. TBMM’nin açılması

II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi
III. Amasya Protokolleri’nin imzalanması
Yukarıdakilerden hangileri son Osmanlı Mebuslar
Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesinden
sonra ortaya çıkan gelişmeler arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
14. Kurtuluş Savaşı Döneminde özellikle Anadolu’da
bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek
amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya-Paşaeli Haklarını Savunma Cemiyeti
B) İzmir Osmanlı Haklarını Koruma Cemiyeti
C) Trabzon Milli Hakları Koruma Cemiyeti
D) Adana ve Çevresi Haklarını Koruma Cemiyeti
E) Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti

15.
Amasya Genelgesi’nde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığının
tehlikede olduğu, İstanbul Hükümeti’nin
sorumluluğunu yerine getiremediği ve ulusu yok olmuş

duruma düşürdüğü belirtilmiştir.

Bu sözlerin Kurtuluş Savaşı hakkında aşağıdakilerden
hangisiyle ilgili bilgi verdiği savunulabilir?

A) Süresi B) Nedeni C) Programı
D) Kadrosu E) Sonucu​
16.
I. Kongre başkanının danışmanları

II. Kongreye katılan üyeler
III. Temsilciler Kurulu
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları

kongre adına yukarıdakilerden hangileri yürütmüştür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

22
17. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisinin
Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden
olduğu savunulamaz?

A) Fransa’nın TBMM Hükümeti’yle antlaşma yapması

B) Fransız kamuoyunun ve Fransız yazarların Türk
bağımsızlık savaşına olumlu bakması

C) İtalya’nın Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi
D) Fransa’nın dış komisyon başkanı Franklen
Bouillon’u Ankara’ya Türk-Fransız dostluk ilişkisi
için göndermesi
E) TBMM Hükümeti’ne karşı Anadolu’da ayaklanmalar
çıkması

18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından
biridir?
A) Sovyetler Birliği’nin Misak-ı Milli’yi kabul etmesi
B) Yunanistan’ın saldırı gücünü yitirerek savunmaya
geçmesi
C) Londra Konferansı’nın toplanması

D) TBMM’nin Mustafa Kemal’i başkomutan seçmesi
E) Ulusal yükümlülüklerin açıklanması

19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın
kapsamındadır?

A) Batı sınırının çizilmesi
B) Musul’un Irak’a bırakılması

C) Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Türkiye-Ermenistan sınırının belirlenmesi
E) Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması

20. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordularının Eskişehir
cephesinde taarruza başladığı, Türk ordusunun
çekildiği en buhranlı günlerde,
“Maarif
Kongresi”nin toplanması aşağıdakilerden hangisini
gösterir?

A) Askeri zafer beklentisinin azaldığını

B) Eğitim ve öğretimle ilgili daha önceden yapılan
çalışmalardan yararlanılmak istendiğini
C) Askeri zaferlerin yapılacak inkılapları çabuklaştırdığını

D) Eğitim ve öğretime çok önem verildiğini
E) Maarif Kongresi’nin yapılmasının daha önceden
kararlaştırıldığını

21. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinin
bağımsız devlet anlayışının bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Kabotaj Kanunu B) Şapka İnkılabı

C) Harf İnkılabı D) Saltanatın kaldırılması

E) Halifeliğin kaldırılması

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

23
22. Türkiye Cumhuriyeti’nde devletçilik anlayışı aşağıdakilerden
hangisiyle bağdaşmaz?

A) Ekonomide özel sektöre yer verme
B) Ulusal çıkarları koruma
C) Mal edinme
D) Fırsat eşitliği
E) Sınırsız ekonomik rekabet

23. Anlaşma Devletleri’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’yle birlikte İstanbul Hükümeti’ni de
Lozan Konferansı’na davet etmesi aşağıdakilerden
hangisini çabuklaştırmıştır?

A) Halifeliğin kaldırılmasını

B) Saltanatın kaldırılmasını

C) Ankara’nın başkent yapılmasını

D) Milletvekillerinin görev süresinin uzatılmasını

E) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılmasını

24. Cumhuriyet Döneminde Arap alfabesinden vazgeçilmesinin
aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı

savunulamaz?
A) Okuryazar sayısını artırma
B) Batı dillerinden tercümeler yapma
C) Arşivlerdeki eserleri değerlendirme
D) Kitap okuma hevesini artırma
E) Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı kaldırma

25. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemindeki
gelişmeler arasında değildir?

A) Hukuk sistemi uygulamalarında birlik sağlanması

B) Köylüden verginin ürün üzerinden alınması

C) Milletvekillerinin yemin şeklinin değişmesi
D) Nüfus sayımında kadınların da sayılması

E) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

26.
I. Yabancı okullarda Türk öğrencilerin de okuyabilmesi
II. Yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya
derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması

III. Yabancı okulların, Türk kanunlarına ve bağlı

oldukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak
zorunda olması
Türkiye’deki yabancı okullarla ilgili yukarıdaki
uygulamalardan hangilerinin, ulusal değerleri
koruma amaçlı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

24
27.
I. Şeyh Sait Ayaklanması

II. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
III. Çerkez Ethem Ayaklanması
Yukarıdakilerden hangileri laik devlet anlayışına
tepkidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
28.
I. Soyadı Kanunu
II. Öğretim Birliği Kanunu
III. Seçim Kanunu
Atatürk Döneminde yukarıdakilerin hangilerinde
değişiklik yapılmasının, toplumda kadın-erkek
eşitliğini sağlamada katkısı olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
29.
I. Eşitlik
II. Ayrıcalık
III. Sınıf kavgası

Halkçılık ilkesi yukarıdakilerden hangilerine karşıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
30.
I. Türkiye Devleti’nin cumhuriyet olduğunun belirtilmesi
II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması

III. Laiklik ilkesi​
Yukarıdakilerden hangileri, 1937 yılında anayasada
ilk kez yer almıştır ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
31.
I. Menemen Olayı’nın çıkması

II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması

gelişmelerinden hangilerinin, Türkiye’nin demokratik
hayata geçişinin gecikmesinde etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
32. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde de varlığını

sürdürmektedir?
A) Sadabad Paktı B) Kuzey Atlantik Paktı

C) Balkan Paktı D) Kellog Paktı

E) Varşova Paktı

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

25
33.
Lozan Barış Antlaşması’yla Boğazlar’ın iki yanında
askersiz bir bölge oluşturulmuştur. Montrö Sözleşmesi’yle
ise Türkiye’nin bu bölgede asker bulundurması
ve bölgenin düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma
getirilmesi kabul edilmiştir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak

I. Boğazlar Türk egemenliğine geçmiştir.
II. Boğazlar’dan geçiş için sınırlamalar kaldırılmıştır.
III. Türkiye’nin sınır komşularında değişiklik olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
34.
I. Devlet eliyle temel sanayinin kurulması
II. İlk özel bankanın kurulması

III. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye
olması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde
gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
35.
I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası

II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

III. Halk Fırkası

Yukarıdaki siyasal partilerden hangileri Atatürk
Döneminde kurulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
36. Yabancılara verilen ekonomik ve siyasi ayrıcalıkların
kaldırılmasının,

I. ulusçuluk,
II. devletçilik,
III. laiklik
ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
37. Türk Tarih Kurumu’nun Anadolu’nun eski tarihini
araştırmaya yönelik çalışmalarıyla,

I. arkeoloji,
II. müzecilik,
III. etnografya
alanlarından hangilerinde gelişme sağlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

26
38.
Aşağıdaki haritada gösterilen üç kent, bütün yıl boyunca
öğle vaktinde güneş ışınlarını yaklaşık aynı

ıyla alır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Aynı yarım kürede yer almalarının
B) Ekvatora hemen hemen aynı uzaklıkta olmalarının
C) Aynı coğrafi bölge içinde olmalarının
D) Aynı denizin kıyısında olmalarının
E) Dağların kıyıya paralel uzanmasının

39. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölümü’nün
kıyı kesiminin iklim özelliklerinden biri
değildir?

A) Nem oranının yüksek olması

B) Sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü gün sayısının
az olması
C) Kurak dönemin uzun sürmesi
D) Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkının
az olması
E) Yıllık yağış tutarının yüksek olması

40. Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi akarsularının
özelliklerinden biri değildir?

A) Kollarından bir kısmının kaynağının bölge dışında
olması
B) Yataklarında menderesler çizerek akmaları

C) Doğudan batıya doğru havza genişliklerinin farklılık
göstermesi
D) Sıradağlar arasındaki çöküntü alanlarında akmaları

E) Yıl boyunca bol su taşımaları

41. Aşağıdakilerden hangisi bir delta ovası değildir?

A) Göksu B) Ceylanpınar
C) Bafra D) Çarşamba
E) Çukurova
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

27
42. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus özelliklerinden
biri değildir?

A) Yıllık nüfus artış oranının sürekli yükselmesi
B) Mevsimlik iş gücü göçünün olması

C) Nüfus yapısının genç ve dinamik olması

D) Nüfus yoğunluğunun giderek artması

E) Hızlı bir kentleşme sürecinin yaşanması

43.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de 1990 yılında 6 yaş ve
üzerindeki okuryazar nüfus oranları cinsiyete ve bölgelere
göre verilmiştir.
Okuryazar oranı (%)
Bölge
Kadın Erkek
Marmara 82 94
İç Anadolu 77 92
Ege 77 91
Akdeniz 73 89
Karadeniz 70 88
Doğu Anadolu 55 81
Güneydoğu Anadolu 45 76

Bu tablodan yararlanarak aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılabilir?

A) Bölgelerin toplam nüfusuna
B) Türkiye’de, 6 yaş üzerindeki kişi sayısına
C) Genç nüfus içindeki okuryazar oranına
D) Kadın okuryazar oranının en yüksek olduğu bölgeye
E) Okuryazar nüfusun eğitim düzeyindeki farklılıklara

44. Endüstri sektöründe çalışanların toplam çalışan
nüfusa oranı, aşağıdaki bölümlerin hangisinde
diğerlerindekinden daha fazladır?

A) Dicle B) Erzurum-Kars
C) Çatalca-Kocaeli D) Yukarı Kızılırmak
E) Doğu Karadeniz

45.
Orta Karadeniz Bölümü’nde nüfus dağılışı Doğu Karadeniz
Bölümü’nden farklı olarak iç kısımda da yoğundur.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin iki bölüm
arasında farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüzey şekilleri
B) Yıllık yağış tutarı

C) Akarsu ağı

D) Doğal bitki örtüsünün dağılışı

E) Yer altı zenginliği

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

28
46. Yukarı Fırat Bölümü’nde tarım ürünleri çeşidinin
Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölümlerinden
daha fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Nüfus yoğunluğunun fazlalığı

B) İklimin elverişliliği
C) Akarsu ağının genişliği
D) Makineli tarımın yaygınlığı

E) Küçükbaş hayvancılığın yaygınlığı

47.
Aşağıdaki grafik, 1998 yılında Türkiye’deki ormanların
coğrafi bölgelere dağılışını göstermektedir.

Karadeniz
%27
Akdeniz
%22
Ege
%17
Marmara
%13
Doğu
Anadolu
%10
İç Anadolu
%8
Güneydoğu
Anadolu
%3
Yalnızca bu grafikten yararlanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?

A) Batıdan doğuya gidildikçe ormanların kapladığı

alan artmaktadır.
B) Ormanların kuzeyde yer alan bölümünün oranıyla
güneyde yer alan bölümünün oranı birbirine
yakındır.
C) Denize kıyısı olan coğrafi bölgelerde ormanların
tür çeşitliliği, iç bölgelerdeki ormanlardan fazladır.
D) Orman miktarındaki azalma en çok güney ve batı

bölgelerde görülmektedir.
E) Ormanların % 75’inden fazlası denize kıyısı olan
coğrafi bölgelerde yer almaktadır.

48. Yaz ve sonbaharda kuraklık isteyen bir tarım ürününün,

I. Konya,
II. Erzurum-Kars,
III. Dicle,
IV. Doğu Karadeniz

bölümlerinin hangilerinde doğal koşullarda yetişmesi
zordur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
49. Marmara Bölgesi’nin, yüz ölçümüne göre ekili dikili
alan oranı en yüksek bölge olmasında,

I. düzlüklerin geniş yer kaplaması,
II. kentleşme oranının fazla olması,
III. endüstrinin gelişmiş olması

özelliklerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

29
50.
Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde
zeytin üretimi en fazladır?

A) I B) II C) III D) IV E) V​
51. Akdeniz Bölgesi’nde yaz mevsiminin sıcak ve kurak
geçmesi, aşağıdakilerden hangisinde etkili
değildir?

A) Orman yangınlarının artmasında
B) Tarımda sulamaya gereksinim duyulmasında
C) Seracılığın gelişmesinde
D) Deniz turizmine elverişli sürenin uzun olmasında
E) Susam ve yer fıstığı üretilmesinde

52.
Aşağıdaki grafik Türkiye’de pamuk üretimi yapılan
bölgelerdeki üretimin, Türkiye’nin toplam pamuk üretimi
içindeki paylarını göstermektedir.

Marmara
%1
%40
Ege
%32
Doğu
Anadolu
%3
Akdeniz
%24
Güneydoğu
Anadolu
Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak, Türkiye’nin
pamuk üretimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisine gidilemez?
A) Kıyı bölgelerinin toplam üretimi iç bölgelerinkinden
fazladır.
B) Türkiye’nin pamuk üretiminde Marmara Bölgesi’nin
payı en azdır.
C) Karadeniz Bölgesi dışında tüm kıyı bölgelerinde
pamuk üretilir.
D) Bölgelerin pamuk üretimi, bölge yüz ölçümleriyle
orantılıdır.
E) Toplam üretimin yarıdan fazlası güneydeki bölgelerden
elde edilir.
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

30
53. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes
ovalarında tarımsal etkinliklerin yoğun olarak
yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenemez?

A) Yer şekillerinin makineli tarıma uygun olması

B) Nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde
olması
C) İklim koşullarının uygun olması

D) Sulama olanaklarının fazla olması

E) Toprağın çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine elverişli
olması
54.
I. İklim koşullarının uygun olması

II. Tüketimin fazla olması
III. Dış satım ürünleri arasında yer alması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de, kümes
hayvancılığının büyük kentler çevresinde yoğunlaşmasında
etkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
55. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de endüstrinin
hızla gelişmesinin ülke ekonomisine sağladığı

katkılardan biri değildir?

A) Çalışma çağındaki nüfusa yeni iş olanakları yaratılması

B) Ham maddenin ülke içinde işlenerek daha fazla
değer kazanması

C) İç ve dış ticaretin gelişmesi
D) Göçler sonucu büyük kentlerin çevresindeki tarım
arazisinde yerleşim alanları oluşması

E) Dış satımda endüstri ürünlerinin payı arttıkça dış

satım gelirlerinin de yükselmesi

56.
Türkiye’de bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde
o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı büyüktür.

Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin büyümesinde
bu payın katkısı daha azdır?

A) Zonguldak B) İskenderun C) Seydişehir
D) Soma E) Batman
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

31
57.
Aşağıdaki grafik beş maden cevherinin 1994 yılında
Türkiye’deki üretim ve tüketim miktarlarını göstermektedir.

0
0,5 1
1,5 2
2,5 3
3,5 4
4,5 5
I II III IV V
Üretim Tüketim
Maden
Milyon ton
Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak, hangi madenlerin
dış alımına gereksinim duyulduğu söylenebilir?

A) I ve II B) I ve V C) II ve III
D) II ve IV E) III ve V
58. Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Dış satımında en büyük payı tekstil ve konfeksiyon
ürünleri oluşturur.
B) Endüstri ürünleri, dış alımda önemli bir paya sahiptir.
C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek
artmaktadır.
D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları

pamuk, tütün, üzüm, fındık ve incir alır.
E) Dış satım gelirleri dış alım giderlerini karşılamaktadır.

59. Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki
enerji kaynaklarından hangisinin kullanımının
artması, üretim maliyetinin artmasına yol açar?

A) Güneş B) Akarsu C) Rüzgâr
D) Petrol E) Sıcak su

60. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde
turizm en az etkilidir?
A) Hava ulaşımı

B) Hediyelik eşya üretimi
C) Haberleşme araçlarının üretimi
D) Konaklama tesislerinin niteliği
E) Belediye hizmetleri
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

32
61. 67. SORULARI 1982 ANAYASASI’NA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
61. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek
için aranan şartlardan biri değildir?

A) En az lise mezunu olmak
B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
E) Kısıtlı olmamak

62. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden
biri değildir?

A) Para basılmasına karar vermek
B) Kanun koymak
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
E) Üniversite rektörlerini seçmek
63. Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8​
64. Başbakanın istifasını kabul etme yetkisi aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) TBMM Başkanına
B) Cumhurbaşkanına
C) Bakanlar Kuruluna
D) Yüksek Seçim Kuruluna
E) Anayasa Mahkemesine
65. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme
biçimlerinden biri değildir?

A) Soru
B) Genel görüşme
C) Gensoru
D) Meclis araştırması

E) Ara seçim​
66. TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

33
67. Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya uygun
olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi
denetler?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

68. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı

kimdir?
A) Başbakan B) Adalet Bakanı

C) Yargıtay Başkanı D) Danıştay Başkanı

E) TBMM Başkanı

69. Aşağıdakilerden hangisi seçimle işbaşına gelir?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Belediye Başkanı

D) İl Milli Eğitim Müdürü
E) Emniyet Müdürü
70. İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) İnsan hakları sadece sivil toplum örgütleri
tarafından güvence altına alınır.
B) İnsan hakları bireyi topluma ve devlete karşı

korur.
C) İnsan en üstün değer olarak kabul edilmelidir.
D) İnsan hakları tüm insanlar bakımından geçerli
olmalıdır.
E) İnsan hakları bakımından ırk, din, cins farkı

gözetilemez.​
71. Bir devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere
ne ad verilir?
A) Millet B) Birey C) Hemşehri
D) Vatandaş E) Soydaş

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

34
72. Türkiye’nin yurt dışına göç vermesinde,

I. ortalama yaşam süresinin uzun olması,
II. ücret düzeylerinin düşük olması,
III. işsizlik oranının yüksek olması

etkenlerinden hangileri rol oynamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
73. TBMM kararıyla, 1 Ocak 2005 tarihinde Türk lirasından
(TL) kaç sıfır atılmıştır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3​
74. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, kişi başına düşen
geliri çok yüksek olduğu halde
“gelişmiş ülkeler”

grubunda yer almaz?
A) ABD B) Almanya
C) İngiltere D) Suudi Arabistan
E) Japonya
75. 1 Temmuz 2006’dan bu yana Avrupa Birliği (AB)
dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır?

A) Yunanistan B) İngiltere
C) Finlandiya D) İtalya
E) Portekiz
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2(KPSS/2)
17 EYLÜL 2006​
ORTAÖĞRETİM
GENEL KÜLTÜR TESTİ
A KİTAPÇIĞI
1. E
2. A
3. B
4. D
5. B
6. E
7. E
8. B
9. C
10. D
11. A
12. C
13. D
14. C
15. B
16. C
17. E
18. B
19. A
20. D
21. A
22. E
23. B
24. C
25. B
26. E
27. A
28. C
29. E
30. C
31. A
32. B
33. A
34. D
35. D
36. A
37. E
38. B
39. C
40. E
41. B
42. A
43. D
44. C
45. A
46. B
47. E
48. D
49. A
50. A
51. C
52. D
53. B
54. B
55. D
56. B
57. A
58. E
59. D
60. C
61. A
62. E
63. D
64. B
65. E
66. C
67. A
68. B
69. C
70. A
71. D
72. E
73. B
74. D
75. C
 

Benzer Konular


Üst