Adaylık

Adaylık
3270 sayılı kanun aday tespiti yönteminin seçilmesini partilerin kendi tüzüklerine bırakmakta ancak parti tüzükleri bütün parti üyelerinin katılacakları bir önseçim yöntemini benimsemedikleri takdirde bu ön-seçimlerin kanunda yer alan hükümlere göre cereyan edeceğini belirtmektedir.


6-Milletvekillerinin Tahsisi:Bir seçim çevresinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde edecekleri milletvekili sayısı yukarıda değinilen kontenjan adaylığı saklı kalmak kaydıyla d’Hondt sistemine göre hesaplanmaktadır.


7-Gümrük kapılarında kullanılan oyların değerlendirilmesi:Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına milletvekilleri genel seçimi yapılacağı günün 75 gün öncesinden başlamak üzere seçim günü akşam 1700’a kadar yurda giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarında kurulacak oy sandıklarında oy kullanma hakkını tanımıştır.

frmpaylaş.com
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Meclis Başkanlığı

Bütün internet sitelerini gezdim ama hala "meclis başkanlığına kimler aday olabilir" sorumun cevabını bulamadım.
 
ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Kayıtsız Üye' Alıntı:
Bütün internet sitelerini gezdim ama hala "meclis başkanlığına kimler aday olabilir" sorumun cevabını bulamadım.

GEREKLİ BİLGİ BURADA YER ALMAKTADIR.

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1 - Bu Kanun mahallI idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu amaçla:
a)İl genel meclisi üyelerinin,
b)Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin,
c)Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin,
Seçim sistemi, usül, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çerçevelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar.

SEÇİM SİSTEMİ VE USULÜ
Madde 2 - Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır.
SEÇİM ÇEVRESİ
Madde 3 - İl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir.
Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir.
BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ SEÇİM ÇEVRESİ
Madde 4 - Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyükşehir belediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları için bir seçim çevresidir.
Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir.
SEÇİLECEK ÜYE SAYISI
Madde 5 - Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır.
a)İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:
Nüfusu 25.000�e kadar olan ilçelerde 2
Nüfusu 25.001�den 50.000�e kadar olan ilçelerde 3
Nüfusu 50.001�den 75.000�e kadar olan ilçelerde 4
Nüfusu 75.001�den 100.000�e kadar olan ilçelerde 5
Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır.
Nüfusu 100.000�den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun 100.000�e bölünmesi hesabında artık sayı 500.000�den az olursa hesaba katılmaz, 500.000 (dahil)�den fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir.
b)Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:
Nüfusu 10.000�e kadar olan beldelerde 9
Nüfusu 10.001�den 20.000�e kadar olan beldelerde 11
Nüfusu 20.001�den 50.000�e kadar olan beldelerde 15
Nüfusu 50.001�den 100.000�e kadar olan beldelerde 25
Nüfusu 100.001�den 250.000�e kadar olan beldelerde 31
Nüfusu 250.001�den 500.000�e kadar olan beldelerde 37
Nüfusu 500.001�den 1.000.000�a kadar olan beldelerde 45
Nüfusu 1.000.000�den fazla olan beldelerde 55
Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE KATILACAK ÜYE SAYISI
Madde 6 - a) Büyükşehir belideye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder.
Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.
b)Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır.
TESBİT VE İLAN
Madde 7 - Her seçim çevresi için seçilecek asıl ve yedek üye sayısı o seçim çevresinin bağlı olduğu il seçim kurulu tarafından tespit olunarak ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilir. İlçe seçim kurulları durumu alışılmış usullerle ilan eder.
SEÇİM DÖNEMİ - SEÇİM BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SEÇİM GÜNÜ
Madde 8 - Mahalli İdareler seçimi beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki . Mart ayının otuzuncu günü seçim başlangıç tarihidir. Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü oy verme günüdür.
MahallI idareler seçiminin, savaş hali nedeniyle veya milletvekilleri genel seçimi ile birleştirme amacı ile bir yıla kadar ertelenmesi veya öne alınması kanunla düzenlenir.
SEÇİLME YETERLİLİĞİ
Madde 9 - En az altı ay süre ile, o seçim çevresinde oturmuş olmak ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.
1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61, 76 ve 91 inci maddeleri gereğince görevden alınan belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile 13/3/1329 tarihli idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatının 125 inci maddesine göre feshedilen il genel meclisinin üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemezler.
İKİNCİ BÖLÜM SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ
ADAYLIK
Madde 10 - Anayasda ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir. Bir siyasi partiden il genel meclisi üyesi, belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tespit olunur. Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun milletvekilliği adylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır..
Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen �Yüksek Seçim Kurulu� yerine �ilçe seçim kurulları�, �siyasi parti genel başkanlığı� yerine �siyasI parti ilçe başkanlıkları�, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.
Ayrıca:
a) Yapılan önseçimlerde, belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen, üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı;

İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;
Aday belirlenir.
b)Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyükşehir belediye başkanlıkları için o sehir belediye hudutları içidir.
c)Mahalli idareler seçimleri için siyasi partiler merkez adayları gösteremezler.

Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapmadığı önseçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder.

Mahalli idare seçimlerinde siyasI parti adaylarından parti genel merkez yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.
EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI
Madde 11 - Herhangi bir sebeple, eksik aday gösterilmiş olan siyasI partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.
İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılamaz.
SiyasaI partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.
SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNİ VERMELERİ
Madde 12 - SiyasI partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00�ye kadar verirler.
İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.
Büyükşehirler için siyasI partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00�ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna başvururlar.

İl seçim kurulları geçici adayların mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.
BAĞIMSIZ ADAYLARIN MÜRACAATI
Madde 13 - İl genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığına bağımsız olarak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile başvururlar.
Başvurunun en geç oy verme tarihinden otuz gün önceki gün saat 17.00�ye kadar yapılması şarttır.
İlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, ait olduğu seçim çevresinde geçici listeler halinde alışılmış usullerle ilan ederler.
ADAYLARA KARŞI İTİRAZ
Madde 14 - Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç iki gün içinde karara bağlanır. İlgililer kararlara karşı iki gün içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu itirazları en çok iki gün içinde kesin olarak karara bağlar.
SiyasaI partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, İlçe Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren, beş gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi taktirde siyasi partiler o seçim çevresinde listelerinin eksik kaldığı seçime katılma hakkını kayıbeder.
ADAYLARIN İNCELENMESİ
Madde 15 - İlçe Seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler.
İlgili aday veya mensubu olduğu siyasI parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilir. İl seçim kurulu bu itirazı en geç iki gün içinde kesin karara bağlar.
İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkını kaybeder. SiyasI parti adayları hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
ADAYLARIN İLANI
Madde 16 - Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak,bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir.
İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ İLE BELEDİYE BAŞKANLARININ ADAYLIĞI
Madde 17 -, İl genel meclisi belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanları, seçime girdikleri çevreden adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için, görevlerinden istifa zorunda değildirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ KULLANILACAK OY PUSULASININ ŞEKLİ
Madde 18 - İl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye başkanlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır.
Birleşik oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır.
a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, �Tükiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu� filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş kağıtlara Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denedimi ile İl Seçim Kurulları tarafından bastılır.
b) Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Üyeliği seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde �Siyasi Partiler� ve bağımsız adaylar varsa �Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar� ibaresi yazılır. Bu ilavenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kur�a esasına göre en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday veya adaylarının ad ve soyadları konulur.
İl genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında adaylar aldıkları sıra numarasına göre, asıl üye adayları yukarıda ve bir çizgi ile ayrılmış olarak, yedek üye adayları aşağıda olmak üzere yazılır.
c)SiyasI parti sütunları arasında �EVET� mühürünün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.
d)Siyasi parti sütunlarından sonra bağımsız adayların adı ve soyadı ve onun yanına da yukarıda tarif edilen boş daire konulur. Bunların altı çizilir.
e)Birden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar alt alta veya kağıdın şekline göre yan yana yukarıda tarif edildiği gibi , ancak bağımsız adayın seçim çevresinde yetkili olan seçim kurulunda çekilecek kuradaki sıralarına göre , aralarında yeterli boşluk kalacak şekilde yerleştirilir.
f)Belediye meclisi üyeleri seçiminde kullanılan birleşik oy pusulasına siyasi parti adaylarının ad ve soyadları yazılmaz. Birleşik oy pusulası, isim listesi hariç, yukarıdaki bentlerde yazılı şartlara uygun olarak hazırlanır.
Her siyasi partinin aday listesi aldıkları sıraya göre ve asıl üye adayları yukarıda, yedekleri, bir çizgi ile ayrılmış olarak altta olmak üzere bastılır. Rahatça okunacak büyüklükte bastırılan bu listeler her sandık başında münasip bir yere partilerin kura sırasına uygun olarak asılır.
h) Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları o sandığın seçmen sayısının % 15�i kadar fazla adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulu veya oy pusulalarını bastıran seçim kurulu tarafından numaralanıp, mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ve belediye meclisi üye adayları isim listesi ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir.
Paketleri alan ilçe seçim kurulları, hangi numaralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir tutanakla tespit eder.
Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy vermeye başlanmadan evvel paketi açar ve birleşik oy pusulalarını ve isim listelerinin tamamını sandık kurulu mühürü ile mühürler. Sandık kurullarına gelen seçmene bu oy pusulalarından her seçim için bir adet verilirken sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiçbir tarafından bir işaret bulunmadığı kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir.
i)Birleşik oy pusulalarının içine konulacağı zarflar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında kanun hükümlerine göre hazırlanıp dağıtılır.
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ
Madde 19 - Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimi ile il seçim kurulları tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştırılan ve birleşik oy pusulası ile birlikte kendisine verilen �EVET� yazılı mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.
Seçmen �EVET� mühürünü sadece tercih ettiği partiye ait özel daire içine veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kullanır.
Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır �EVET� yazılı mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar.
Aynı sandık çevresinde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği seçimleri birlikte yapılıyorsa, bu maddedeki işlem her üç seçim için de tekrarlanır.
GEÇERLİ SAYILMAYAN OYLAR
Madde 20 - İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulalarından hangilerinin geçerli sayılamayacağı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hükülerince belirlenir.
TUTANAĞA GEÇİRME
Madde 21 - İlçe seçim kurulu sandık kurullarından gelen tutanakları belediye başkan ve meclis üyeleri seçimi için beldeler; il genel meclisi seçimi için ilçeler; büyük şehirbelediye başkanı, büyük şehir belediye hudutları içindeki ilçeler belediye başkanı ve belediye meclisi seçimi için de ilçeler itibariyle birleştirerek o seçim çevresindeki:
a)Seçmen sayısını,
b)Oyunu kullanan seçmen sayısını,
c)İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulası sayısını,
d)Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını,
e)Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını,
f)Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı geçerli oy miktarını gösteren geçerli oy pusulaları sayısını,
Tutanağa geçirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SEÇİMLERDEN SONRA YAPILACAK İŞLER BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA SEÇİLENLERİN TESBİTİ
Madde 22 - Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday, başkanlığa seçilmiş olur.
Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiş olur.
İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİKLERİNE SEÇİLENLER
Madde 23 - a) SiyasI partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasI partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz.

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasI partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasI parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasI partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre tahsis olunur.
Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek suretiyle tahsis yapılır.

b) SiyasI parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir:
İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları il genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur.
Büyükşehir belediye başkanlığını kazananlara il seçim kurulları, diğer kazananlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir.
İl seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe seçim kurulu başkanı da belediye başkanlığı, belediye meclisi üyelikleri ve il genel meclisi üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapısına astırır.
c)Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasi partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sıra ile tespit olunur.
BÜYÜK ŞEHİR MECLİSİNE KATILACAK ÜYELER
Madde 24 - a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde tespit olunan büyük şehir meclisi üyeleri, her ilçe için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur.
b) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır.
SEÇİMİN VEYA TUTANAĞIN İPTALİ
Madde 25 - Seçim tutanaklarına yapılan itirazlar, oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların siyasi partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, bu yeni işlem sonucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanların il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir.
Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilan eder.
Bu ilandan sonra gelen 60 ncı günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür.
Yukarıdaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi yerine, mensup oldukları siyasI parti listesindeki sıraya göre, belli olan sırada olanlara tutanakları verilir.
İl seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 130 uncu maddesinde tespit edilmiş olan süreler içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM SEÇİM SONUÇLARININ İLANI SEÇİM SONUÇLARININ YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA İLANI
Madde 26 - Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder.
SEÇİM SONUÇLARININ DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAYIMLANMASI
Madde 27 - Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine verilecek belgelere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandık tutanaklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yıl içinde yayımlar.
BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİ YEDEK ÜYELERİNİN ASIL ÜYELİĞE GETİRİLMESİ
Madde 28 - İl genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde vali, belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise, belediye başkanı beş gün içerisinde meclise katılacak yedek üyelerin adını yetkili seçim kurulundan sorar ve üçgün içerisinde adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar.
Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasI partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasi partiden olur.
Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan asıl üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı yapılmaksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye asıl üyeliğe davet edilir.
Bir siyasaI parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, başka bir siyasI partiye geçen veya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup oldukları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağırılır.
SEÇİMLERİN YENİLENMESİ
Madde 29 - Seçim dönemi sonundan önce;
a)bir seçim çevresinde yapılan seçimin seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi,
b)Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi,
c)belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması ve meclis üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi,
d) Belediye Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması,
Hallerinde mülki amirin durumu derhal bildirmesi üzerine , ilçe Seçim Kurulunca sözkonusu organ için yeniden seçim yapılmasına karar verilerek durum alışılmış usullerle ilan eder.
Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar oy verme günüdür.
ALTINCI BÖLÜM KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI, KÖY İHTİYAR MECLİSİ VE MAHALLE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ SEÇİLECEK ÜYE SAYISI
Madde 30 - a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre;
Nüfusu 1 000�e kadar olan köylerde 8
Nüfusu 1 001�den 2 000�e kadar olan köylerde 10
Nüfusu 2 000�den fazla olan köylerde 12
Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenir.
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 000�e kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu 1 001�den 2 000�e kadar olan köylerde ilk beş üye ve nüfusu 2 000�den fazla olan köylerde ilk altı üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur.
b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asıl, geri kalanlar ise yedek üyi olur.
ADAYLIK VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ
Madde 31 - Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği mahalle muhtarlığı ve mahalli ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur.
En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir.
442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine göre sıfatları kaldırılan mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler.

SEÇİM ÇEVRESİ, OY VERME VE SEÇİM SİSTEMİ
Madde 32 - Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi için köy; seçim çevresidir.
Her seçim çevresinde usule uygun olarak konmuş sandıklarda o çevre seçimi için oy kullanılır.
Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu kurulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası Yüksek seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.
Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre yapılır.
BOŞALAN MUHTARLIK, İHTİYAR MECLİSİ VE HEYETİ ÜYELİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILMASI
Madde 33 - Köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ihtiyar meclisi veya heyetinin birinci üyesi durumu, yazılı olarak ilgili seçim kuruluna ve mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmek zorundadır.
Boşalan muhtarlıklar için her yıl Haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından atanacak muhtar vekili tarafından yürütülür.
Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabii üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar, durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bidirmeye mecburdur.
Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca durum 48 saat içinde ilan edilir. İlan tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verilir.
İhtiyar meclisi veya heyeti seçimin yapılması gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşalmış ise, Haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır.
DİĞER İŞLEMLER
Madde 34 - Muhtar, ihtiyar heyeti, ihtiyar meclisi seçimlerinde diğer işlemler bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda yazılı usul ve esaslara göre yürütülür.
YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 - Bu Kanun uyarınca yeni il genel meclisi seçimleri yapılarak il genel meclisi ilk toplantılarını yapıncaya kadar 25.09.1980 gün ve 2304 sayılı 13.03.1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatına Ek Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 - Bu Kanun uyarınca yeni belediye başkan ve belediye meclisi üyeleri seçilinceye kadar, 25.09.1980 gün ve 2303 sayılı 03.04.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 18.08.1981 gün ve 2508 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 3 üncü Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 - Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerinde, siyasI partilerin aday tespiti için ön seçim yapılmaz. Bu seçime mahsus olmak üzere siyasi partiler, adaylarını aşağıdaki usullere göre tespit ederler:
Büyükşehir belediye başkanı adayları siyasI partilerin genel merkez karar ve yöntem kurullarınca tespit edilir.

İllerde:
İl merkezi belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçe beldelerinin belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isabet eden, il genel meclisi üyeleri adaylarının, siyasi partilerin il ve merkez ilçe idare kurulları birlikte toplanarak;
İlçelerde:
İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; ilçe belediyelerinin belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasi partilerin ilçe idare kurulları toplanarak;
Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kurulunun tensip ve tasdikine sunarlar.
Merkez karar ve yönetim kurulunun, her listeyi aynen kabul veya değiştirerek tasdik etmesi ile adaylar tespit olunur.
Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan ilk seçimde, seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerine hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 2.500 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Ancak seçim gününden sonraki üç ay içinde hukuki veya fiili mazaretini bildiren ve mazereti ilçe seçim kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmez.
Geçici Madde 5 - Bu Kanunda seçim usul ve esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin hukuki statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden ilk seçimin oy verme gününden önce, 17.06.1982 gün ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenir.
Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır.
Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim gününe kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye yazılması suretiyle yapılır ve bu suretle oluşan listeler başka bir ilan vesair işleme tabi tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır.
Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
Geçici Madde 7 - Bu Kanun yürürlüğe girmesini takip eden ilk mahalli idareler seçiminde oy verme günü 25 Mart 1984 tarihidir.
Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.

Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimlere mahsus olmak üzere, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygular.
Geçici Madde 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerinde, seçime katılma hakkı kazanacak partilerde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 45 inci maddesi ile değişen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 4 ve 11 numaralı bentlerinde sözü edilen büyük kongresini yapmış olmaları şartı aranmaz.
Geçici Madde 9 - Geçici 7 nci maddeye göre yapılacak seçimlerde tayin yolu ile belediye başkanlığı görevini yürütenler aday oldukları takdirde kanuni süreleri içinde görevlerinden ayrılırlar.
Geçici Madde 10 - Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere; mahalli idareler seçimlerinde aday olan memurlar seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla ve bu seçime mahsus olarak müktesep hakları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler
Geçici Madde 11 - 2963 sayılı Kanunla kurulan ve halen adli ve mülki teşkilatı kurulmamış bulunan ilçelerde mahalli idareler seçimlerini yürütecek ilçe seçim kurulunu belirlemeye veya yeni ilçe seçim kurulları oluşturmaya Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM SON HÜKÜMLER PROPAGANDE SERBESTLİĞİ
Madde 35 - Mahalli idareler seçimlerinde propaganda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dairesinde serbesttir.
Ancak, 298 sayılı Kanunun 52 - 55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve televizyonda propagandaya ilişkin hükümleri, 52 nci maddenin son bendi hariç, bu seçimlerde uyğulanmaz.
ÖZEL HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE UYGULAMA
Madde 36 - Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26.04.1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22.04.1983 tarih 2820 sayılı SiyasI Partiler Kanunu, 10.06.1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununu ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 37 - 18.07.1963 gün ve 286 sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun,
18.07.1963 gün ve 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda, Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve Bazı Kanunların Kaldırılması Hakkında Kanunun
,19.07.1963 günlü ve 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilayat Kanununda Değişiklikler Yapılmasına ve İlgili Bazı Kanunların Kaldırılmasına Dair Kanunun,
19.07.1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun,
Seçimlerle ilgili ve bu Kanuna aykırı olan hükümleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan seçimlerle ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK
Madde 38 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
 
Üst