melek çağırma melek çağırma duası melekleri çağırmak

melek çağırma melek çağırma duası melekleri çağırmak
Melekler

melek çağırma melek çağırma duası melekleri çağırmak meleklerden yardım almak meleklerle iletişim
MELEK NEDİR?

Melek, Allah tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan nuranî bir varlıktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanabilecek maddî bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb âlemine ait varlıklardır. Bunun için de, haklarında duyularla değil, âyet-i kerimeler ve peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sahibi oluruz.
Rabbimiz, gaybın son habercisi, son peygamberi Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyetmiş olduğu kitabında, bize meleklerden bahseder ve onların varlığına inanmayı iman esasları içinde ifade eder: “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, (buna) mü’minler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara, 2/285)
Meleklere inanmayan kişi, ilgili âyetlerin hükmünü inkâr ettiği için iman etmiş sayılmaz. Esasında meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkâr etmek anlamına gelir.


Meleklerin özellikleri nelerdir?


Meleklerle ilgili bilgiyi biz, Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerinde görmekteyiz. Bir hadis-i şerifte “Cinlerin ve şeytanların ateşten, Hz. Âdem’in topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı” (Müslim, Zühd, 10) bildirilir.


*Melekler günah işlemezler
Melekler, öfke, kin, gazap, kıskanma ve haset gibi negatif duygulardan uzak olup, beşere ait diğer his ve meyillerden korunmuşlardır. Dolayısıyla onlar için, isyan ve başkaldırma gibi herhangi bir günah söz konusu değildir.


* Yemez içmezler, evlenmezler
İnsanların sahip oldukları yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek gibi fiil ve özelliklerden uzak (Saffat, 37/49) ruhanî birer varlık olan meleklerin, makamları sabittir ve onlar için bir ücret alma da söz konusu değildir.


* Son derece hızlı hareket edebilirler
Melekler, kendilerine has latif ve nuranî bir yapıya sahip olmaları sebebiyle son derece süratli, kuvvetli ve mükemmel varlıklardır. Kur’an’da onların bu özelliklerini ifade adına şöyle buyrulur: “Melekler ve ruh, O(nun arşı)na -miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan- bir günde yükselip çıkarlar.” (Mearic, 70/4)


* Çeşitli şekillere girebilirler
Melekler, Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır. Onlar peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Meselâ, Cebrail (aleyhisselam) Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüştür. (Meryem, 19/16-17.) Hz. İbrahim’e bir oğul müjdesiyle gelen melekler de, insan şeklinde görünmüşlerdir. Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman, İslâm ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı- rivâyette de belirtildiği gibi, Cebrail sahabiler tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Müslim, İman 37)

Meleklerin görevleri nelerdir?

Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur’an âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz:

1. Allah’ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O’na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O’nu, O’na yaraşır bir biçimde yüceltmek.

2. Allah’ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.

3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak.

4. Peygamberlere ve mü’minlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak.

5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.

6. İnsanların fiillerini kaydetmek.

7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak.

8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak.

9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak görev yapmak.

Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir?


Meleklerin sayısı ve çeşitleri:


Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur’an’da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur’an’ın “Göklerin ve yerin orduları Allah’a aittir.” şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür.


* Vahiy meleği Hz. Cebrail
Cebrail (aleyhisselam) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur’an’da üç yerde Cibrîl olarak geçmektedir. Ayrıca Cibrîl âyetlerde “ruh”, “rûhenâ”, “rasûlün kerîm”, “rasulü rabbik”, “ruhu’l-emin”, “ruhu’l-kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise, bunlara ilâveten “en-Nâmus” diye isimlendirilmektedir.

Kıyamet meleği: Hz. İsrafil
Bu meleğin adı Kur’an’da açıkça geçmez. Âyetlerde yalnızca, sura üflenileceğinin haberi verilir. Adı, hadiste dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (aleyhisselam) sûra iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.


* Ölüm meleği: Hz. Azrail
Görevi, ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur’an’da ölüm meleği adıyla ifade edilmiştir.


* Kirâmen Kâtibîn melekleri
İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ‘Hafaza melekleri’ adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

* Kâinattaki hadiseleri idare eden melek:
Hz. Mikâil Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından kâinattaki tabii olayların ve yaratıkların rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur’an’da sadece bir âyette geçer.* Mukarrebûn melekleri
İlliyyûn ve Kerûbiyyûn olarak da anılan bu melekler, Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup O’na çok yakın ve O’nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.


*Hamele-i arş melekleri
Arşı (Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri) taşıyan meleklerin adıdır. Kur’an’da haklarında şöyle buyrulur: “Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rab’lerini zikir ve O’na hamd ederler.”

* Münker ve Nekir melekleri
Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan anlamındaki Münker ve Nekîr, mezardaki şahsa, hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, “Rabbin kim?”, “Peygamberin kim?”, “Kitabın ne?” şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler. Hadis-i şeriflerde, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur’an okunurken yeryüzüne inen meleklere de dikkat çekilir.


Melek inancı insana ne kazandırır?

Meleklere inanan birisi, kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmez. Zira böyle birisi en yalnız zamanlarında bile, kendisiyle beraber bulunan meleklerin varlığını bilir ve onların mevcudiyetlerinden duyduğu manevî bir feyizle yalnızlığını ünsiyete (sıcak bir birlikteliğe) çevirir.
Her an onların kontrolü altında olduğunu bilen ve düşünen bir mü’min, günahlara doğru yürümekten hem utanır hem de çekinir. Melek inancı, manevî güzelliğin ve ahlâkî inceliğin bir sembolü olarak, insanlarda kendilerine benzemeye özlem duyulan bir hedef olarak da teşvik edici bir etkiye sahiptir.
 

KızılÖtesi

Aktif Üye
Üye
Cevap: Melekler

Melekler

Özellikleri ve Görevleri

Melekler, nurdan yaratılmış varlıklardır. Bu varlıkların görevi, Allah'ın verdiği emirleri şartsız, şüphesiz yerine getirmeleridir.
Melekler yemez-içmezler, uyumazlar, unutmazlar, hata etmezler, evlenmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur, doğurmazlar, çoğalmazlar, günah işlemek ve isyan etmek gibi özellikleri yoktur, şekil değiştirebilirler (belli bir şekilleri yoktur), daima Allah'ın verdiği emirleri yerine getirirler, tesbih ederler, ibadet ederler. Allah'ın anıldığı heryerde melekler vardır.

Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

EN BÜYÜK MELEKLER

1) Cebrail (aleyhisselam)
Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını Peygamberlere bildiren vahiy meleğidir.

(Ey Resulüm de ki; Cebrâil'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidâyet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve mü'minler için de müjdeci olarak o indirmiştir.) [Bakara, 97.ayet]

Bütün meleklerin başı olarak Cebrâil ( a.s )dan Kur’an’da "Rûhu’l - Kudüs, Rûhul Emîn" gibi şerefli isimlerle bahsedilir.

2) Mikail (aleyhisselam)
Tabiat olayları ve rızık taksimatıyla görevli melektir.

(Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.) [Bakara,98]

3) İsrafil (aleyhisselam)
Kıyametin başlangıcı için Sûr denilen alete üflemekle görevli melektir. Bu alete iki defa üfleyecektir. Birincisinde KIYAMET kopacak, ikincisinde DİRİLİŞ olacaktır.

O gün insanlar, dâvetçiye (İsrafil'e) uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. [Taha,108]

Nihâyet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. [Yasin,51]

4) Azrail (aleyhisselam)
Bütün canlıların canını almakla görevli melektir.

Bu büyük meleklerin emrinde binlerce melek vardır. Bu meleklerinde emrinde yine binlerce melek vardır. Kısacası 4 büyük melek, kendi görevlerinde en üst yetkili/görevlidirler..YAZICI MELEKLER

Her insanın sağında ve solunda "Kirâmen Kâtibin" melekleri vardır. Bu melekler devamlı insanlarla beraberdirler, onlar ne yaparsa en ince ayrıntısına kadar kaydederler. Sağdaki melek iyilikleri, Soldaki melek kötülükleri yazmakla görevlidir. Hiçbir ayrıntı atlanmadan detaylı bir şekilde yazılır ve kaydedilir. Ahiret gününde, hesap zamanında yazıcı meleklerin kaydettikleri herşey önümüze çıkacaktır. Bu sebeple, itiraz edebilme şansı kalmayacaktır.

"Halbuki sizin üzerinizde bekçiler vardır. Bunlar şerefli kâtiplerdir. Sizin bu işlediklerinizi bilirler." ( Infitar Sûresi: âyet 10 - 12 ).SORGU MELEKLERİ

Ölümden sonra kabir hayatı başlayacaktır. Ahirette büyük sorgulamadan önce, kabirde de ön sorgu vardır. İnsanları sorgulamaya "Münker ve Nekir" melekleri Rabbin kim, Peygamberin kim, Dinin ne gibi sorularla geleceklerdir. Herkes dünya hayatındaki amellerine göre karşılık görecekler. Bu melekler bazı fıkıh kitaplarında "Görüldüğünde dehşete düşüren melekler" diye yazılıdır. Eğer ameli iyi ise, bu sorgu hafif ve kolay geçer, aksi taktirde dili dolanarak yanıt veremez ya da zorlanır. Daha sonra kabir ya cennet bahçesine ya da cehennem çukuruna dönüşür. Yalnız bu olaylar dünya gözüyle görülmezler.CEHENNEM MELEKLERİ

Cehennemde, sağır, acımasız, merhametsiz melekler vardır. Bu melekler Zebani melekleridir. Cehennem halkı ne kadarda feryat etse, ne kadarda bağırsa hiçbir şekilde dinlenmez, azapları artırılır. Çünkü onlar, güneş gibi parlak olan ALLAH'ın varlığına inanmıyor, şirk koşuyor, emir ve yasaklarına itiraz edip karşı geliyor, hak yiyor ve küfürde ısrar ediyor. Allah (cc), kitap gönderdi, elçi gönderdi, alim ve evliyalar gönderdi, şeyhler gönderdi, ilim imkanı verdi ancak o, bundan yüz çevirdi, ilgilenmedi araştırmadı bile. Tenezzül etmedi, unuttu. Unutmak işine geldi. İşte ahiret gününde onların çağrısına kulak asılmayacak ve onlarda bir nevi unutulur gibi unutulacaktır. (bu ifade mecazdır, çünkü Allah unutmaz.)
Meleklere (ve Zebani meleklerine) düşmanlık etmek küfürdür. Çünkü bu meleklerin görevini Allah(cc) belirlemiştir.. (Allahu alem)

Cehennem meleklerinin en büyüğü Malik (aleyhisselam) dır.
Azap meleklerinin büyüklerine Kerubiyan denir.

CENNET MELEKLERİ

Cennet meleklerinin en büyüğü Rıdvan meleğidir.KORUYUCU MELEKLER

Koruyucu melekler Muhafız Melekleri diye bilinirler. Bunlar, insanların başlarına gelebilecek tehlikelere, manevi tehlikelere, cinlere karşı, [Allah'ın izniyle] koruyabilen ve hiç ayrılmayan Hafaza Melekleridir.

(Yalnızken de, avret yerinizi açmayın! Zira yanınızda hiç ayrılmayanlar [hafaza melekleri] vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı olun.) [Eşiat-ül-lemeat]

ARŞI TAŞIYAN MELEKLER

Bunlara Hamele-i Arş Melekleri denir.

DEVAMLI İBADET EDEN MELEKLER ve RAHMET MELEKLERİ

Bu bölümde bulunan sayısız melekler vardır. Allah'ın huzurunda yaratıldığı günden bu yana Allah'ın dilediği vakte kadar devamlı ibadet eden melekler vardır. Gök, meleklerle doludur. Allah'ın anıldığı, bahsedildiği ve Allah sohbeti yapılan, zikir yapılan, ibadet yapılan her yerde melekler vardır. Dua eden meleklerden, Salavatları ileten Seyyah meleklerine kadar çok çeşitli ve çokça melekler vardır.
 

KızılÖtesi

Aktif Üye
Üye
Cevap: Melekler

Başmelekler
Başmelekler gerçekte bir çok seviyelere ait olabilirler, ancak yapabildilcleri zaman ve yerde insanlar ile iş yapmaktan haz alırlar. Melek alemlerinin “Ozel. Kuvvetleri” olarak düşünülürler. Fiziksel formdan ilahi olana ve ilahi olandan fiziksele pozitif enerjiye kanal olurlar.
Melekler
Bunlar bize tahsis edilmiş meleklerdir, örneğin Koruyucu Meleklerimiz. İnsanı içeren ve fiziksel tezahuru içeren sorunlar ile ilgilenirler. Ayrıca, diğer melekler gibi, ilahi olandan bize bizden ilahi olana kanallık yaparlar. Onlar en yakın dostlarıntzdır ve dünyadaki tüm enkarnasyonlar için bize tahsis edilmiştir. Oltirn ve doğumda değişimde bize yardım ederler, ilahi planlarımızı gerçekleştirmemize yardım ederler, bizi savunurlar ve sıkıntı içinde olduğumuzda bizi korurlar, ve onlara gereksinimimiz olduğunda diğer tüm meleklerin güçlerini çağırırlar. Ancak, bizim tarafimızdan istenmedikçe bir çok şeye müdahale etmezler. Meleklerden yardım istediğinizde, ne istediğinizden emin olun ve kesin olun ve niyetlerinizi saf tuttuğunuzdan emin olun. Koruyucu Meleğiniz herhangibir seviyeden gelebilir ve tüm seviyelerdeki tüm melekler ile iletişimin açık bir hattına sahiptir.
Melek Titreşiniini Tanıma
Işilcişçisi olan çoğumuz temas hislerimiz ile daha uyumluyuz ve enerji titreşimleri ile yakından çalışıyoruz. Bundan dolayı Meleksi saf rezonansı duyumsayarak (görmek yerine) bir Meleğin varlığını hissetmeniz olağandışı değildir.
Bir Melek ziyaretine çoğu zaman tatlı, saf bir çiçek kokusu veya onlarm kanatlarımn çırpılmasının hafif esintisi eşlik eder. Güzel bir müzik işitecek kadar şanslı olabilirsiniz veya daha genel olarak onların saf sevgi dolu enerjisinin sizi yıkadığını hissedebilirsiniz. Emin olunacak bir şey var, eğer yanınızda duran bir Melek duyumsarsanız, muhtemelen yanınızdaki odur.
Talihli olanlar, göksel dostları ayrıldığında bir tüy bulurlar.
Sevgiyi Sc Işığı çağırın
Artık yalnız olmanız gerekmez ! Yaşamınıza melekleri çağırmak için sadece istemelisiniz Düşüncenin veya duamn titreşimi evrene, Yüksek alemlere bir göz kırpması zamanında gönderilen enerjidir. Melekler size yakın olmak için gelirken dualarınız yanıtlanır.
Titreşiminiz Melek aleminin titreşimine ne kadar yakm olursa, onlarla iletişiminiz o kadar kolay olur. Onlar “uyanmamızı” ve sonunda dikkate almamızı özlüyorlar.€orularımıza yanıt ararken Dünya’nm kollektif bilinçliliği daha yüksek seviyede ı giriyor. Melekler dünya ve ilahi Man arasmdaki boşluğa köprü oluyor.
Başmelekler
Başmelekler gerçekte bir çok seviyelere ait olabilirler, ancak yapabildilcleri zaman ve yerde insanlar ile iş yapmaktan haz alırlar. Melek alemlerinin “Ozel. Kuvvetleri” olarak düşünülürler. Fiziksel formdan ilahi olana ve ilahi olandan fiziksele pozitif enerjiye kanal olurlar.
Melekler
Bunlar bize tahsis edilmiş meleklerdir, örneğin Koruyucu Meleklerimiz. İnsanı içeren ve fiziksel tezahuru içeren sorunlar ile ilgilenirler. Ayrıca, diğer melekler gibi, ilahi olandan bize bizden ilahi olana kanallık yaparlar. Onlar en yakın dostlarıntzdır ve dünyadaki tüm enkarnasyonlar için bize tahsis edilmiştir. Oltirn ve doğumda değişimde bize yardım ederler, ilahi planlarımızı gerçekleştirmemize yardım ederler, bizi savunurlar ve sıkıntı içinde olduğumuzda bizi korurlar, ve onlara gereksinimimiz olduğunda diğer tüm meleklerin güçlerini çağırırlar. Ancak, bizim tarafimızdan istenmedikçe bir çok şeye müdahale etmezler. Meleklerden yardım istediğinizde, ne istediğinizden emin olun ve kesin olun ve niyetlerinizi saf tuttuğunuzdan emin olun. Koruyucu Meleğiniz herhangibir seviyeden gelebilir ve tüm seviyelerdeki tüm melekler ile iletişimin açık bir hattına sahiptir.
Melek Titreşiniini Tanıma
Işilcişçisi olan çoğumuz temas hislerimiz ile daha uyumluyuz ve enerji titreşimleri ile yakından çalışıyoruz. Bundan dolayı Meleksi saf rezonansı duyumsayarak (görmek yerine) bir Meleğin varlığını hissetmeniz olağandışı değildir.
Bir Melek ziyaretine çoğu zaman tatlı, saf bir çiçek kokusu veya onlarm kanatlarımn çırpılmasının hafif esintisi eşlik eder. Güzel bir müzik işitecek kadar şanslı olabilirsiniz veya daha genel olarak onların saf sevgi dolu enerjisinin sizi yıkadığını hissedebilirsiniz. Emin olunacak bir şey var, eğer yanınızda duran bir Melek duyumsarsanız, muhtemelen yanınızdaki odur.
Talihli olanlar, göksel dostları ayrıldığında bir tüy bulurlar.
Sevgiyi Sc Işığı çağırın
Artık yalnız olmanız gerekmez ! Yaşamınıza melekleri çağırmak için sadece istemelisiniz Düşüncenin veya duamn titreşimi evrene, Yüksek alemlere bir göz kırpması zamanında gönderilen enerjidir. Melekler size yakın olmak için gelirken dualarınız yanıtlanır.
Titreşiminiz Melek aleminin titreşimine ne kadar yakm olursa, onlarla iletişiminiz o kadar kolay olur. Onlar “uyanmamızı” ve sonunda dikkate almamızı özlüyorlar.€orularımıza yanıt ararken Dünya’nm kollektif bilinçliliği daha yüksek seviyede ı giriyor. Melekler dünya ve ilahi Man arasmdaki boşluğa köprü oluyor.
Başmelekler
Başmelekler gerçekte bir çok seviyelere ait olabilirler, ancak yapabildilcleri zaman ve yerde insanlar ile iş yapmaktan haz alırlar. Melek alemlerinin “Ozel. Kuvvetleri” olarak düşünülürler. Fiziksel formdan ilahi olana ve ilahi olandan fiziksele pozitif enerjiye kanal olurlar.
Melekler
Bunlar bize tahsis edilmiş meleklerdir, örneğin Koruyucu Meleklerimiz. İnsanı içeren ve fiziksel tezahuru içeren sorunlar ile ilgilenirler. Ayrıca, diğer melekler gibi, ilahi olandan bize bizden ilahi olana kanallık yaparlar. Onlar en yakın dostlarıntzdır ve dünyadaki tüm enkarnasyonlar için bize tahsis edilmiştir. Oltirn ve doğumda değişimde bize yardım ederler, ilahi planlarımızı gerçekleştirmemize yardım ederler, bizi savunurlar ve sıkıntı içinde olduğumuzda bizi korurlar, ve onlara gereksinimimiz olduğunda diğer tüm meleklerin güçlerini çağırırlar. Ancak, bizim tarafimızdan istenmedikçe bir çok şeye müdahale etmezler. Meleklerden yardım istediğinizde, ne istediğinizden emin olun ve kesin olun ve niyetlerinizi saf tuttuğunuzdan emin olun. Koruyucu Meleğiniz herhangibir seviyeden gelebilir ve tüm seviyelerdeki tüm melekler ile iletişimin açık bir hattına sahiptir.
Melek Titreşiniini Tanıma
Işilcişçisi olan çoğumuz temas hislerimiz ile daha uyumluyuz ve enerji titreşimleri ile yakından çalışıyoruz. Bundan dolayı Meleksi saf rezonansı duyumsayarak (görmek yerine) bir Meleğin varlığını hissetmeniz olağandışı değildir.
Bir Melek ziyaretine çoğu zaman tatlı, saf bir çiçek kokusu veya onlarm kanatlarımn çırpılmasının hafif esintisi eşlik eder. Güzel bir müzik işitecek kadar şanslı olabilirsiniz veya daha genel olarak onların saf sevgi dolu enerjisinin sizi yıkadığını hissedebilirsiniz. Emin olunacak bir şey var, eğer yanınızda duran bir Melek duyumsarsanız, muhtemelen yanınızdaki odur.
Talihli olanlar, göksel dostları ayrıldığında bir tüy bulurlar.
Sevgiyi Sc Işığı çağırın
Artık yalnız olmanız gerekmez ! Yaşamınıza melekleri çağırmak için sadece istemelisiniz Düşüncenin veya duamn titreşimi evrene, Yüksek alemlere bir göz kırpması zamanında gönderilen enerjidir. Melekler size yakın olmak için gelirken dualarınız yanıtlanır.
Titreşiminiz Melek aleminin titreşimine ne kadar yakm olursa, onlarla iletişiminiz o kadar kolay olur. Onlar “uyanmamızı” ve sonunda dikkate almamızı özlüyorlar.€orularımıza yanıt ararken Dünya’nm kollektif bilinçliliği daha yüksek seviyede ı giriyor. Melekler dünya ve ilahi Man arasmdaki boşluğa köprü oluyor.
Başmelekler
Başmelekler gerçekte bir çok seviyelere ait olabilirler, ancak yapabildilcleri zaman ve yerde insanlar ile iş yapmaktan haz alırlar. Melek alemlerinin “Ozel. Kuvvetleri” olarak düşünülürler. Fiziksel formdan ilahi olana ve ilahi olandan fiziksele pozitif enerjiye kanal olurlar.
Melekler
Bunlar bize tahsis edilmiş meleklerdir, örneğin Koruyucu Meleklerimiz. İnsanı içeren ve fiziksel tezahuru içeren sorunlar ile ilgilenirler. Ayrıca, diğer melekler gibi, ilahi olandan bize bizden ilahi olana kanallık yaparlar. Onlar en yakın dostlarıntzdır ve dünyadaki tüm enkarnasyonlar için bize tahsis edilmiştir. Oltirn ve doğumda değişimde bize yardım ederler, ilahi planlarımızı gerçekleştirmemize yardım ederler, bizi savunurlar ve sıkıntı içinde olduğumuzda bizi korurlar, ve onlara gereksinimimiz olduğunda diğer tüm meleklerin güçlerini çağırırlar. Ancak, bizim tarafimızdan istenmedikçe bir çok şeye müdahale etmezler. Meleklerden yardım istediğinizde, ne istediğinizden emin olun ve kesin olun ve niyetlerinizi saf tuttuğunuzdan emin olun. Koruyucu Meleğiniz herhangibir seviyeden gelebilir ve tüm seviyelerdeki tüm melekler ile iletişimin açık bir hattına sahiptir.
Melek Titreşiniini Tanıma
Işilcişçisi olan çoğumuz temas hislerimiz ile daha uyumluyuz ve enerji titreşimleri ile yakından çalışıyoruz. Bundan dolayı Meleksi saf rezonansı duyumsayarak (görmek yerine) bir Meleğin varlığını hissetmeniz olağandışı değildir.
Bir Melek ziyaretine çoğu zaman tatlı, saf bir çiçek kokusu veya onlarm kanatlarımn çırpılmasının hafif esintisi eşlik eder. Güzel bir müzik işitecek kadar şanslı olabilirsiniz veya daha genel olarak onların saf sevgi dolu enerjisinin sizi yıkadığını hissedebilirsiniz. Emin olunacak bir şey var, eğer yanınızda duran bir Melek duyumsarsanız, muhtemelen yanınızdaki odur.
Talihli olanlar, göksel dostları ayrıldığında bir tüy bulurlar.
Sevgiyi Sc Işığı çağırın
Artık yalnız olmanız gerekmez ! Yaşamınıza melekleri çağırmak için sadece istemelisiniz Düşüncenin veya duamn titreşimi evrene, Yüksek alemlere bir göz kırpması zamanında gönderilen enerjidir. Melekler size yakın olmak için gelirken dualarınız yanıtlanır.
Titreşiminiz Melek aleminin titreşimine ne kadar yakm olursa, onlarla iletişiminiz o kadar kolay olur. Onlar “uyanmamızı” ve sonunda dikkate almamızı özlüyorlar.€orularımıza yanıt ararken Dünya’nm kollektif bilinçliliği daha yüksek seviyede ı giriyor. Melekler dünya ve ilahi Man arasmdaki boşluğa köprü oluyor.
Uyumlarnalar için hazırlanma
İnisiyasyonu almak ve Meleklerin enerjisini hissetmek için doğru zihine ulaşmamz önemlidir. Bunu, güzel gevşemiş bir duruma ulaşmanıza izin vererek yapabilirsiniz. Eğer isterseniz birinin sizinle birlikte olmasmı isteyebilirsiniz. Bu işleme yardımcı olması için uyumlanianız sırasında izlemeniz için bu meditasyonu ekliyorum.
Bu meditasyon sadece yetişkin amaçlar içindir ve bir rehber olmasına niyet edilmiştir, kendi ihtiyaçlarmıza ve gereksinimlerinize uyması için meditasyonu değiştirebilirsiniz.
Meditatjfpozisyonda veya yere ya da yatağa yatar durumda kendinizi rahatlatın,
Bedeninizi gevşetin. Yedi adet derin, yavaş nefes alıp verin, havanın sadece akciğerlerinizde hareket etmediğini, ayrıca tüm bedeninizde dolaştığını hissedin.
Aldığınız her nefesle kendinizi toprağa sağlam şekilde köklenmiş bir ağaç olarak imgeleyiız nefes alırken, dünyanın enerjisini çekiyorsunuz, tüm yaşayan canlıların yaşamasını sağlayan enerji.
• Omurganızın dibindeki ilk çakraya odaklanın Kök çakra. Kutsal Dünyadan bu çakraya Enerjiyi çekin. Çakrayı koyu kırmızı renkte bir tür tekerlek olarak imgeleyin. Dünyadan enerjiyi çekin ve enerjinin titreşimini hissedin. Tekerleğin saat yönünde döndüğünü imgeleyin. (Alternat olarak çakrayı açan bir çiçek olarak imgeleyebilirsiniz)
• Şimdi Dünyanın enerjisi ikinci çakranıza yükselsin, Sakral veya Cinsel çakra. Bu çakrayı güzel parlak turuncu renkte imgeleyin, çakranın enerjiyi emdiğini ve dönmeye başladığını veya çiçek açtığını imgeleyin.
• Bir sonraki çakraya gidin, Solar plexus, bu alanı güzel enerji ile doldurun ve çakranın en güzel ve en parlak sarı renkte çiçek açtığını görün.
• Şimdi enerji Kalp çakrasını doldursun kalp çakrasını en saf yeşil renkte çiçek açtığını imgeleyin. Bir süre enerjiyi hissedin, çakra tazelenirken sevgiyi hissedin.
• Hazır olduğunuzda boğaz çakrasına çıkın ve yaz günündeki güzel bir okyanusun rengine benzeyen saf mavi renkte çiçek açtığını veya çakranın döndüğünü imgeleyin.
• Dünyanın enerjisi üçüncü göz çakrasına çıksın, enerji bu çakrayı canlandırırken karıncalanmayı hissedin, koyu indigo renkte çiçek açtığını imgeleyin.
• Son olarak Kutsal Dünya enerjisi taç çakranıza yükselsin, karıncalanmayı hissedin ve güzel mor ve menekşe renkte çiçek açtığını imgeleyin, şimdi evrenden saf beyaz ışığı çekin, siz evren ile, çevrenizle birsiniz, evrensel enerjiyi aşağıya çakralarınıza çekin, çakraların renklerini yoğunlaştırın, enerjiyi hissedin... sevgi dolu ışığı ve canlandırıcı enerjiyi hissedin.
Şimdi saf ışığın yüksek seviyesi ile rezonansta oldu ğunuzdan, bu anda sizinle birlikte olmasını istediğiniz Melekleri çağırın... Size yakın olmalarını ve inisiyasyonunuza katılmalarını, serbestçe nasıl bağlanacağınızı size göstermelerini isteyin, saf şffa verici enerjilerini sizinle payla şmalarını isteyin. Enerjiyi çekmek için pozitV bir onaylama yapın ve enerjinin sizi
yıkadığını, iyileştirdiğini ve doldurduğunu hissedin. Şimdi onlar eşzamanlı olarak etrcıfinıza gerekli olan korumayı yerle ştiriyorlar. Sonra bir süre enerjiyi hissedin
Bağlantının sona erdiğini hissettiğiniz zaman Tanrı ‘ya, Ruh ‘a ve Başmeleklere sizinle birlikte oldukları için ve varlıkları ile sizi onurlandıkları için teşekkür edin. Onlara kalbinizden sevgi ve ışık gönderin. Yavaşça Taç ve Kök çakralarınızı saf Meleksi enerjide mühürleyerek kap atın. Bunu, bu çakraların dönüşlerini yavaşlattığını imgeleyerek yapın ve enerjiyi mühürleyin veya çiçeğin taçyapraklarının güzel enerjiyi mühürleyerek kapandığını imgeleyin, tüm çakraların birer birer kademeli olarak kendi orŞinal hallerine geri döndüklerini imgeleyin.
3 kez derin ve yavaşça nefes alın ve sonra yavaşça gözlerin izi açın ve yavaşça kalkın.
Alternatif olarak eğer bir çok uyumlama gerçekleşiyorsa, uyunılamadan önce Melekleri çağırmak daha uygun olabilir.
Mölekleri Çağırma
Bu, titreşiminizi yükseltmek ve Melekleri çağırmak için mükemmel bir şarkıdır. Meditatif bir halde gevşeyin ve üç kez söyleyin.
Eee Nu Rab
Eee Nu Rab
Eee Nu Rab
Zay
Eee ‘Olduğum her şey fiziksel değil, zihnim ve duygularını’ anlamına gelir.
Nu ‘fiziksel bedenim’ anlamına gelir
Rab ‘rubum’ anlamına gelir
Zay ‘Meleklerin refakati” anlamına gelir.
Uyumlamalar
Melek inisiyasyonunun parçası olarak 4 uyumlama vardır ve hepsi tek bir uyumlama olarak tamamlanır. Her biri çok önemlidir ve bu sırada tamamlamnalıdır.
Üçüncü Göz Uyumlaması - Wiccan, Budizm, Tibet öğretileri gibi çeşitli inançlarda aktarılan
Uçüncü Göz Inisiyasyonlarmın bir çok varyasyonları vardır, ancak Batı dinlerinden
kaynaklanan mandalayı kullanacağız. Bu daireseldir ve Evreni ve bütünlüğü temsil eder.
Mandala kendilerini Meleklere hizalamak için bir çok kişi tarafIndan kullamldı.
Üst Astral Taç inisiyasyonu - Hizalanmanız ve mesajları ve şifayı direkt olarak kabul edebileceğiniz Melekler için berrak bir kanalı açmak için.
Kalp Uyumlaması - Herhangi formda şifa enerjisi ile çalışmak için önemli olan kalp çakrasmı açmak için. Bu inisiyasyon bir tohum eker ve meditasyon ve uygulama vasıtası ile bu enerjiyi geliştirmek bireye bağlıdır.
Melek nisiyasyonIan - Bu inisiyasyonlar sizi direkt olarak spiritüel bir varlığa veya yeni bir rehbere veya melek rehbere bağlamayı amaçlar. Son uyumlamadır ve en önemlisidir. Siz açıksınız ve hazırsımz. Bu inisiyasyon şifaya kanal olmak, rehberlik almak ve ilahi varlıklar ile bağlantı oluşturmak içindir. Melekler kendilerini bilinir kılarken saf sevginin ve enerjinin sizi yıkayan dalgalarını hissetmek olağandır.
Uyumlamalar Nasıl Aktarılır
Uzaktan uyumlamaları aktarmak için aşağıdakileri tekrarlayın, ancak bir vekil kullanm. Anlaşılmalıdır ki, bir uyumlamanm aktarılması önemli değildir. Tüm işi yapan uyumlamayı alandır, ışık kanalma açılan onlardır, öğretmen sadece kendi enerjisi ile titreşimi yükselterek işleme yardımcı olan bir rehberdir.
Yukarda anlatıldığı şekilde başlaym, Meditasyonu kullanarak uyumlamaları almak için doğru ziline ulaşması için alıcıya izin verin.
0 kişiyi Angel Light’a uyumlamada size yardımcı olmaları için Meleklerin size katılmasını isteyin.
Bu sevinçli zamanda Meleklerden kendilerini bilinir kılmalarını isteyin.
Gözlerinizi kapaym ve mandalayı üçüncü gözünüzde imgeleyin. Mandalanın tacınıza yükseldiğini ve Angel Light için bir kanal açtığını imgeleyin. Tacınız açılırken enerji vorteksinin bedeninize indiğini, bedeninizi hizaladığmı hissedin ve her bir enerji merkezinizi titreşime ayarladığmı hissedin.
Kalbinizi açın ve bırakın enerji aksm.
Üçüncü Göz Uyumlaması — Mandalayı alıcmın üçüncü gözüne çizin, bu bölgeyi açtığını imgeleyin. Meleklerin varhğını görebilmelerini isteyin.
Üst Astral Taç İnisiyasyonu — Mandalayı tacm üzerine çizin, bu bölgenin açıldığını ve ışık enerjisi vorteksinin taçtan aşağıya indiğini ve her bir enerji merkezini doldurduğunu imgeleyin. Tacın üzerine sonsuzluk sembolünü çizin, sonra Astral bağlantı sembolünü çizin ve son olarak sonsuzluk sembolünü çizin. Bu enerjiyi ince/zarif olarak uyumlar.
-
Kalp uyumlaması — Mandalayı, sonsuzluk sembolünü, Astral bağlantı sembolünü ve tekrar sonsuzluk sembolünü çizin. Alıcmm ellerini tutun ve kaiplerinin üzerine yerleştirin. Kalp, onlar kalplerine ve yaşamlarına saf sevgi dolu Melek Işığını kabul ederken onları yıkama hissinin olduğu yerdir. Bu alıcı için çok duygusal olabilir.
u
Melek İnisiyasyonu — Ellerinizi (dokunmadan) alıcının solar pleksusunun üzerine ve taç çakrasmın üzerine koyun. Melek ışığını (melekleri) birer birer çağırın ve bu noktalara enerjiyi gönderin.
1. Başmelek Mikail — Birliğin, Işığın Koruyucusu, Dünyadaki İnsanların Koruyucusu. Senin varlığım ve Kudretli Gücünü çağırıyoruz. Senin ışığını çağırıyoruz. Gerçeğin kılıcı ile, (isim söyleyin) ilerlemesine engel olan bağlarm iplikleriııi kes, onlar özgürleşsin ve sevgi ve saf ışık içinde ilerlesin.
2. Başmelek Cebrail — Merhametin, Haberin, Ölüm St Yeniden Dirişilin Meleği. Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve Dünyadaki ıstırabı durdurmak için Merhamet ve Inayet istiyoruz. Bizi İlahi kimliğimize dönüştürmek ve yeniden canlandırmak için gözlerimizi ve kalplerimizi açmak için blokajları çabuk şekilde temizle.
3. Başmelek Rafael - Her şeyin en büyük şifacısı, seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalplerinıizi ve sevgimizi veriyoruz ve kalplerimizden ve ruhlarımızdan tüm hastalıkları, rahatsızlıkları ve negatiflikleri uzaklaştırmam istiyoruz. Bizi koruyucu kanatların ile sar ve dünyayı iyileştirmek için çalışmamızda bize yardım et.
0
4. Başmelek Uriel (Ariel) - Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kaiplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve spiritüel yolumuzda bize yardım etmeni istiyoruz. Görebilmemiz için gözlerimizi aç, işitebilmemiz için kulaklarımızı aç, ruhlarımızı aydınlat.
5. Mesih Varlığının Meleği — Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kaiplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve herkesin En yüksek İyiliği için etkililiğini güçlendirmek için dua gücümüzü artırmanı istiyoruz. Varlığın şimdi dua edenlerin yaşamlarında hissedilsin ve ışığın onların yolunu aydınlatsm.
6. Açık Kalbin Meleği — Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve tüm acıları dağıtmak ve sevgimizin serbestçe akmasım sağlamak için kalplerimizi şifa ışığın ile doldurmanı istiyoruz.
7. Rüyalann Gerçekleşmesinin Meleği — Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalplerinıizi ve sevgimizi veriyoruz ve En Yüksek iyilik için tezahürümüzde bize katılmam istiyoruz. Açık olalım ve evrenin sağladığı ilahi armağanları kabul edelim.
8. Dünyanın çekirdeğindeki Melek— Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve dengelemek ve uyumlamak ve arınına ve uyum elde etmek için dünyaya İlahi özü yayabilmemiz için bizi İlahi öz ile doldurmanı istiyoruz. Dünyayı iyileştirmemize yardım et.
9. Yaradılışın İlahi Annesinin Meleği — Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve rehberliğini ve ilahi iradeyi izleyebilmemiz için yaradılıştaki her şey ile gerçek uyum içinde olmak için varlığımıza ilham ve fhrkındalık çekilmesini istiyoruz.
10. Benim Varlığının Meleği — Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve senin frekansına uyumlanmayı ve gerçek içgörü kazanmayı istiyoruz. Yaşamlarımızda saflık ve bütünlük, Sevgi ve İşık ile düşünmemiz, Olmamız, davranmamız için bizi gerçek Amacımıza hizala.
Il. Başmelek Raziel — Seni ve ışığını çağırıyoruz. Kalpleriınizi ve sevgimizi veriyoruz ve gezegendeki İlahi misyonumuz ve amacımız için tohumunu ekmeni ve onu beslemeni istiyoruz. Şimdi İlahi Kaderiınize ulaşmak için gerçek aydınlanma yolumuzu tezahür ettirmede bize yardım et.
12. On İki Solar Melek — Seni ve ışığını çağırıyoruz Kalplerimizi ve sevgimizi veriyoruz ve İlahi İşığmı almak istiyoruz. Varhğımızın her atomuna nüflız et, çakralarımızı genişlet, spiritüel güçlerimizin taşmasmı sağla. Başkalarının içsel ateşini aktive etmek için bu ışık için bir fener olarak olarak hizmet edelim.
Bu çok güçlü bir uyumlamadır:
Varlıkları ile sizi onurlandıkları için Meleklere teşekkür edin. Hepimizin Melekler ile çok yakın çalışabilmemizi isteyin ve doğru yolda olmamızda bize rehberlik yapılmasma izin verelim. Meleklere ve Dünya’ya kalbinizden sevgi ve ışık gönderin; tllerinizi dua pozisyonuna getirerek kapatm ve taç çakranızm ve kök çakranızın saf ilahi ışıkta mühürlenerek kapandığııu imgeleyin.Standart Melek Şifi Pozisyonu
Bir elinizi Solar pleksusa (eğer bedenin sağ tarafinda iseniz, sağ elinizi kullanın), diğer elinizi başın tepesine (taç çakra) koyun. Şifa sırasmda elinizi hareket ettirmeyin.
(Kendine şifa, taç, kalp ve solar pleksus çakralarınızda çalışın).
Bu şifada size katılmaları için Melekleri çağırarak enerjiyi davet edin, “Işığın Melekleri sizi çağırıyorum, bu şifada bana yardım etmenizi istiyorum” ve bunu üç kere tekrarlaym. Bu enerji akışını başlatır.
Bitirmek için Varlıkları ile sizi onurlandıkları için Meleklere teşekkür edin. Hepimizin Melekler ile çok yakın çalışabilmemizi isteyin ve doğru yolda olmanıızda bize rehberlik yapılmasına izin verelim. Meleklere ve Dünya’ya kalbinizden sevgi ve ışık gönderin. Ellerinizi dua pozisyonuna getirerek kapatm ve taç çakranızm ve kök çakranızın saf ilahi ışıkta mühürlenerek kapandığım imgeleyin.
Özel bir Melek enerjisini çağırma
Ayrıca, enerji akarken herhangi bir özel meleği veya varlığı çağırabilirsiniz. Basitçe şöyle söyleyin, “Bu şifada Başmelek Mikail’in bana yardım etmesini istiyorum, aydınlanma
yolunda ilerleyebilmesi için bu kişiyi blokajlardan özgürleştirmek için kudretli gücünü ve kılıcmı kullan”, bunu üç kere söyleyin.
Meleklere Bir Dua
Sevgili Melekler
Dünyada bizimle ve aramızda yuru meniz için bize katılmanızı istiyoruz. Dünya alemini
korumanızı ve iyileştirmenizi ve Gaia’nm eski güzelliğine ve uyumuna kavuşması için bize yardım etmenizi istiyoruz.
Yardımınız için dua ediyoruz, çunku yadsımamız ile, kendimizin, doğanın ve Dünyanın tahrip olmasına izin verdik. Zihin karışıklığı içinde bizi kör eden yanlış bilgi yavaşça yayıldı ve
sağlığunızı, zihinlerimizi, kalpleriınizi, Dünya ile ilişkimizi riske soktu. Yayılan hastalıklar, eksilen ozon tabakası, kitlesel yıkım silahları, kimyasallar, zehirler, şiddet, nefret ile başbaşa kaldık.
İlahi müdahale istiyoruz, yarattığımız kirlilik için sorumluluğumuzu kabul ediyoruz, tüm yanlışları nasıl düzelteceğimizi bize göstermenizi istiyoruz. Bağışlanma istiyoruz ve yolu göstermek için aramızda yuru menizi istiyoruz.
Dünyayı ve onun tüm varbklarını iyileştirmemize yardım etmenizi istiyoruz.
Yanıtlar için kendi içinıize nasıl bakacağımızı bize göstermenizi istiyoruz, ki başkalarını suçlamayalım.
Dünyada cenneti yaratmamıza yardım etmenizi istiyoruz.
Kutsanm.
ANGEL LIGHT İNİSIYASYONU
Melekler
MELEK haberci anlamına gelen Yunanca ANGELOS ‘tan gelir.
Melekler bize daha büyük bir anlayış ve Yüksek Alemlere bağlantı sağlayan Ruh’tan (veya Tanrı’dan) habercilerdir. Sadece haberciler değillerdir, ayrıca düşünce ve fikirlerin ötesindeki alemleri temsil eden bilinçliliğimizin parçasıdırlar. Insan zihni semboller ve resimler şeklinde bilgiyi kabul eder, bundan dolayı bilinçliliğin Melekler formunda tezahuru daha berrak olarak iletişim kurmamızı sağlar.
Hristiyanlıkta, Judaizmde, Budizmde, İslamda, bir çok kültürlerde ve dinlerde melekler vardır. Çok eski zamanlarda melekler bildirilmiştir. Geleneksel olarak Şamanizmde (tüm yerli insanların başlangıçta var olan spiritüel yolu olan), kuşa benzer ruhlar bildirilmiştir. Bu yarı- kuş/yarı-insan ruhlar kuş insanlar veya kuş kabilesi olarak adlandırılmıştır.
Tarih boyunca melekler insan ırkında, şairlerde, sanatçılarda, yazarlarda, kahinlerde ve dini liderlerde ayrıca sıradan erkek ve kadmlarda yaratıcılığı ilham ettiler. Melekler güzellik, sevinç, tamamlama, kahkaha, uyum, şifa, koruma ve huzur ile ilişkilendirihtiştir.
Melekler Dünya planında asla insan formunda var olmamış olan yüksek titreşinili bilinçliliktir (ilahi veya göksel varlıklar). Onlar karmaya sahip değildir veya alt planlarla ilişkili olan düşük titreşimli negatif duygular barındırmazlar. Onlar saf ışık ve sevgi armağanları taşıyan dostlardır.
Farklı görevler ve amaçlar için bir çok farkh Melekler bilinir. Bir doğa meleği, bir dağ gibi Dünya üzerindeki özel bir bölgenin koruyucusudur. Gerçeğin kılıcına sahip Mikail ve büyük şifa ile ilişkilendirdiğimiz Rafael gibi Başmelekler, Kutsal Dünyamız ve onun sakinleri için koruyucular olarak hizmet ederler.
Haberci melekler bizimle daha yakın yürüyen, bize rehberlik etmek için yanımıza çekilen ve yaşam derslerimizde bize yardımcı olan meleklerdir. Koruyucu bir melek bizi her zaman gözleyen kendi kişisel koruyucumuzdur. Koruyucunuz ışığa doğru gitmenize yardım etmek için doğduğunuz andan itibaren sizinle birlikte olan özel bir melek turu dür. Melekleriniz size yardım etmek ister. Hepimiz Melekleri de içeren bir yolculuktayız ve bize yardım ederek onlar da kendi yollarmda ilerleyebilirler.
Melekler asla size ne yapacağınızı söylemez. Siz ÖZGÜR İRADEYE sahipsiniz ve dilediğiniz şeyi yapmak sizin iradenizdir. Melekler yolunuzda size rehberlik yapmak isterler ve seçimler yapmanız için size bilgi verebilirler, onları sizin için yapamazlar.
Melekler bir çok formda görülebilir, incildeki en popüler varlık beyaz kanatlı şekildir, ancak onlar size en az zorla gelen şekilde ve en kabul edilebilir şekilde görünür ve bundan dolayı görünüş asla aynı değildir.
tl inci Seviyenin veya İkinci Kürenin Melekleri kozmos ile onlarm altındaki tahsis edilmiş melekler ile ilgilenirler. Ayrıca ilk seviyenin meleklerinden gelen emirleri uygularlar. İkinci Seviyedeki Melekler Dominyonlar (Egemenlik), Güçler ve Erdemlerdir.
Dominiyonlar (Egemenlikler)
Egemenlikler kontrolü kaybetmeden spiritüel ve materyali birleştirmekle meşgul olan ilahi liderlerdir. Onlar neden ve etki yasasının düzenidir. “Doğal liderlik” verirler ve verilmiş liderin altındaki insanların mutlu ve sağlıklı olmasını sağlarlar. Yozlaşmış ve adaletsiz kiliseleri, kalplerinde insanların en yüksek ve en iyi ilgisine sahip olmayan sivil liderleri, politikacıları ve hükümetleri onaylamazlar. Gerekli olan yerlerde ayarlamalar yaparlar. Aracılık ve arabuluculuk için ve ilahi bilgelik için onları çağırın.
Güçler
Bunlar insan tarihini izleyen Meleklerdir. Dünya dinlerini organize ederler ve dinin pozitif veçhelerini sürdürmesi için ilahi enerji gönderirler. Adalet dağıtırlar ve kaosu ayarlarlar. Biri veya bir şey sizi inciteceği zaman mesajlar gönderirler. İlahi savaşçılar olarak görülürler. Başkalarına zarar verebilecek saklı ego temelli gündemleri açığa vurmakta mükemmeldirler.
Sıkıntı içinde iken Güçleri çağırın. Durumları ve sorunları görmenize yardım edeceklerdir. Evinizi, ailenizi, mallarınızı veya koruma ve savunmaları için onları çağıran bir grup insanı savunurlar, korurlar. Bir çok araçlarla mesajlar gönderirler. Altıncı hissimizin gücü vasıtası ile, cesaret hissi ile, rüyalar ile vs.
Erdemler
Erdemlerin ana odağı kollektif insan bilinçliliğine ve dünya planına çok büyük miktarda spiritüel enerji göndermektir. Bu Melekler “Mucize Melekleri” olarak bilinir. Erdeniler, öteye ilerlemek için çabalayanları, başkalarının imkansız dediği şeyleri başaranları ve git — alcıları severler. Onlar, başkalarma yardım etmeye, aydmlatmaya ve uyuma götürmeye çalışanları severler. Ayrıca, elemental enerjiler ile çalışır ve rehberlik ederler Toprak, Hava, Ateş, Su Ruhu ve iklim modelleri. Onlar doğanın melekleridir. Hasta veya korkmuş olduğunuzda, Erdemleri çağırın. Şifa verdiğinizde, Erdemleri çağırın.
Üçüncü Seviye veya Küre insanlar ile insanların işleri ile en çok ilgilenenlerdir ve Dünyanm Melekleri olarak düşünülürler. Onlar bizimle ve yaşamlarımız ile etkileşirler. Prenslikler, Başmelekler ve Melekler olarak adlandırılır.
 
M

Medya sahibi

Forum Okuru
arkadaşlar melekler görülmez ama onlar istediği zaman kılıklara girerler allah herkeze 1 melek yaratmıştır. kendi meleğiniz zaten hep sizin yanınızdadır.
 
Üst