Meleklerin bulunduğu yerler ve görevleri.

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
Meleklerin bulunduğu yerler ve görevleri.
Melekler Nurdan yaratılmış, muhtelif şekillere girebilen, latif cisimlerdir diye tarif olunmaktadır. Bu tarife görülen cismi latif kaydı, onların gözle görülmesinin zorluğunu, muhtelif şekillere giren tabiri de peygamberlere ve diğer insanlarla olan mükaleme (karşılıklı konuşma) ve münasebetlerini kolaylaştırmak için takip ettikleri bir yol olduğunu hatırlatmaktadır.


meleklerin özelliği.jpegMelekler, gerek gördükleri işler ve bulundukları makamlar, gerekse sair vesilelerle Kuran’ı Kerim’in sekseni aşkın yerinde anılmaktadır. Ana rahminden Arşür Rahman’a kadar onların bulundukları yerleri ve gördükleri işleri izaha çalışacağız.

Mukarrabûn melekleri:

Akıl sahibi bulunan meleklerin en başta mükellefiyetleri, Allah’a ibadet etmeleridir. Kendilerine Mukarrabün adı verilen birtakım melekler, durmadan Cenab-ı Hakka ibadetle meşguldürler. Süleyman Çelebi’nin mevlidinde dile getirdiği şekilde,

Kimi Kıyamda kimi kılmış rüku
Kimi Hakk’a secde kılmış bahuşû
Kimisini aşkı Hak almış dürur
Vâlih-i hayranü mest kalmış dürur.


Melekler Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Yerdeki kimselerin yargılanmalarını istiyorlar. Bir Hadisi Şerif’te Ben sizin görmediğinizi görmekte ve sizin işitmediğinizi duymaktayım. Sema gıcırdamakta ve gıcırdamasında da haklı bulunmaktadır. Gökte dört parmaklık bir yer yoktur ki, bir melek oraya alnını koyup Allah Teala için secde etmiş olmasın buyurulmaktadır.

Rusuli Melâike (Meleklerin Rasülleri)

Melekler arasında peygamberlikle vazifelendirilmiş olanları, isimleri ve gördükleri işler ile açıklamak daha münasip olacaktır.

Cebrail (a.s)
İbranice bir isim olan Cebrail bahsi geçen dilde Abdullah (Allah’ın kulu) manasında kullanılmaktadır. Hz. Cebrail’in başlıca vazifesi, Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmaktır. Bu risalet semavi kitapların gönderilmesi olabileceği gibi, Cenab-ı Hakk’ın diğer emirlerini tebliğ de olabilir. Bu hususun belgesini teşkil eden bir ayeti kerime de mealen şöyle buyurulmaktadır.
Şüphesiz muhakkak O kuran çok şerefli bir elçinin getirdiği kelamdır. Bir elçi ki çetin bir kudrete sahiptir. Arşın sahibi olan Allah katında çok itibarlıdır. Orada kendisine itaat olunandır, bir emirdir.
Diğer bir ayeti Kerime de O Kuran muhakkak ve muhakkak alemlerin Rabbi canibinden indirilmiştir. Onu Ruhul emin inzar edicilerden olasın diye senin kalbine manası açık Arapça bir dil ile indirilmiştir.
Cebrail meleğine yüklenen mükellefiyetler, sadece risalet de değildir. Harpler, depremler, hasifler (bir memleketin yere batması) yıldırımların çakması ve yakması gibi işler de onun hizmetleri cümlesindendir.

Mikail (a.s.)
Mikail İbranice de Ubeydullah (Allah’ın kulcağızı) manasına gelmektedir. Hz. Mikail yağmurlarım yağması, rüzgarların esmesi gibi hizmetleri yürütmekle vazifelidir. İlim adamlarının Siklon alandan anti siklon alana doğru hava akımı diyerek açıklamaya çalıştıkları rüzgar, bereket timsali yağmurlar Mikail (a.s)ın ve emrindeki meleklerin vazifesi olmaktadır. Bu esintiler, bazen kasırga ve tayfuna, bu yağmur bazen tufana dönüşmekte ve suçluların te’dibine sebep olmaktadır.

Azrail (a.s.)
Cenab-ı Hak yaratmış olduğu canlılar için bir ömür takdir etmiş ve eceli gelen mahlukatın ruhunu almaya Hz. Azrail’i görevlendirmiş bulunmaktadır. Bu isim İbrani dilinde Abdülcebbar manasına tekabül etmektedir. Hz. Azrail, Kuran’ı Kerim de Melekül Mevt (ölüm meleği) olarak zikredilmiş bulunmaktadır. Bir ayet de bu muhterem melekten ve mükellefiyetinden bahsolunurken şöyle buyurulmaktadır. De ki; size müvekkel olan ölüm meleği, canınızı alacak, Ondan sonra da Rabbinize döndürülüp götürüleceksiniz.

İsrafil (a.s.)
Hz. İsrafil meleklerin reislerinden olup haşyeti ilahiye müstağrak bulunduğundan gözlerini semaya kaldırıp bakamaz. Bu isim İbrani lisanında Abdurrahman manasına gelmektedir.
İsrafil (a.s.) kıyametin kopması zamanında Sûr’a üflemekle vazifelidir. Bu hususla ilgili ayet de ; Birinci Sûr’a üfürülmüş ( üfürülecek) Artık Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde kim var yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra bir daha üfürecektir. O anda görürsün ki ölüler dirilip ayakta bakınıp duruyorlar.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Hamale-i Arş
En büyük cisim bulunan arşı yüklenmiş ve onunla ilgili vazifeleri ifa eden meleklere bu isim verilmektedir. Kuran’ı Kerim’in 26 yerinde zikredilmekte olan el-Arş dört yerde azîm bir mahalde de Kerim diye sıfatlanmaktadır.
Arşı Azam cihet itibariyle Firdevs cennetinin üst kısmında bulunmaktadır. Arşı yüklenen ve bir de onu kuşatan melekler bulunmaktadır. Bu husus bir ayet de şöyle açıklanmaktadır. Melekler ise onun bucaklarındadır. O gün Rabbinin Arşını bucaklardakilerin üstlerinde bulunan sekiz melek yüklenir.

Kıyamet günü Arşı Yüklenen meleklerin sekiz kişi olduğu nas ile sabit bulunmaktadır. Acaba bu sayı bu gün de aynı mıdır? Bu hususta değişik rivayetler bulunmaktadır. İbni Cerir’in isnadı ile merfu olarak ibni Zeyd’den rivayet ettiği bir hadiste Bugün arşı dört melek yüklenmiştir. Kıyamet gününde ise sekiz meleğe yükselecektir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bu sekiz melekten dördü “Sünhanekellahümme ve bi hamdike alâ hilmike ba’de ilmik” derler. Diğer dördü ise “Sünhanekellahümme ve bi hamdike alâ afvike ba’de kudretik” diye mukabele ederler.
Arşın etrafını kuşatan melekler ise Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve hamdle meşgul bulunmaktadırlar. Arşı yüklenen ve onun etrafında bulunan meleklerin mükellefiyetlerinden bazısı, bir ayeti kerimede şöyle açıklanmaktadır.
“Arşın yüklenen ve bir de onun etrafında bulunan melekler Rablerine hamd ile tenzih ile tespih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin de yargılanmasını şöylece isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe edenleri, senin yoluna uyup gidenleri yargıla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da atalarından zevcelerinden, nesillerinden salih olanları da , kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine sok. Yegane galip hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki sensin. Bir de onları bu dünyada her türlü fenalıklardan koru. Sen kimi kötülerden korursan o gün muhakkak ki, onu rahmetine mazhar etmişsindir. Bu en büyük necat ve saadetin ta kendisidir.
Arşı kuşatan meleklerin yetmişbin saf olduğu, tekbir ve tehlil okuyarak Arşı tavaf ettikleri, onların arkasında ayakta duran ve yüksek sesle tekbir getiren daha yetmiş bin saf meleğin bulunduğu nakledilmektedir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kiramen Katibin;
İnsanların yaptıkları işleri tesbit edip, amel defteri adı verilen ve hayatımızın her anını, işlerimizin her yönünü bahsi geçen defterlere yazan meleklere bu isim verilmektedir. Bu şerefli yazıcılar, hayat muhasebemizin defteri kebirini getirip Al oku kitabını, bu gün sana karşı bir hesap görücü olmak bakımından nefsin yeter derler.
Bu mükellefiyeti tesbit edip gözlerimizin önüne seren bir ayeti Kerim’de şöyle buyurulmaktadır. Onların yanında bizim elçilerimiz var. İşlediklerini yazıyorlar
Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan, onun amellerini tesbit etmekte olan iki melek vardır. O bir söz atmaya dursun mutlak yanında hazır bir gözcü vardır.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Selamün aleyküm hocam . Yine çok güzel anlatmışsınız konuyu. Benim azrail ile ilgili sorum olacak. Ölecek olan kişiye azrail ameline göremi görünüyor ? Bir yerde okumuştum kişinin ameli güzelse gül koklatıyor muş azrail kişinin ameli kötüyse canını çok kötü alıyormuş . Bu bilgi doğrumu acaba ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba Melis hanım . Azrail A.S. bidiğimiz gibi öleceklerin canını almakla vazifeli melektir ve dört büyük meleklerdendir. Hz. ALLAH bu büyük meleği biz insanların ruhlarını almakla görevlendirdiği zaman , Kabul etmekte tereddüt edince Allahü Teala Kendisine çok kolaylıklar göstereceğini vaat etmiştir. Biz insanların çoğu farklı sebeplerle öldükleri halde hiç birimizin aklına Azrail meleği geldi canını aldı diye gelmiyor. Şu sebeple şu hastalıkla vefat etti diye konuşuyoruz.
Azrail a.s bir kimsenin ruhunu kabzedeceği zaman kişinin ameli ve ihlası miktarı o kişiye nurani bir varlık veya amelsiz ise de buyurduğunuz gibi kötü bir halde gelerek ölecek kişinin ruhunu kabzediyor. Rabbimiz biz fanileri ölüm anında ruhunu kolay teslim edenlerden ve imanı salih ile bu dünyadan darı bekaya göçenlerden eylesin
 
Üst