Modal verbs

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Etiketler
    moda
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
modal verbs model verbs used to would farkı would used to farkı modal be ving
[FONT=&quot]TANIM[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Kimi modal verb yapılar ad ya da yüklem olarak taşıdıkları anlama (can (n) = teneke kutu, have (v) = sahip olmak, May (n) = Mayıs, must (n) = gereklilik, will (n) = irade; vasiyetname) dikkat etmek gerekebilir.[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
able to

be (= am / is / are) able to

"Bir şeyi yapabilmek" anlamını taşır.

I am able to run a mile.
Ben bir mil koşabilirim.

They will be able to complete the project on time

She was able to say a few words.

We haven't been able to understand it.


Bu yapı Türkçeye "yüklem + - EbIl- " ile aktarılır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Can - Can't

can

a) bir şeyi yapabilmek
Can you speak German ?


b) olasılık
He can be here any moment.


c) izin, rica
Can I leave early ?

Can you turn the volume down ?


Bu kullanımlar (a-c) Türkçeye "yüklem + - EbIl-" ile aktarılır.

Can
sözcüğünün farklı kullanım ve anlamları bulunmakta:

can't stand =
katlanamamak, hoşlanmamak
can't help = kendini tutamamak
can't stand / can't help + Ving

d) Olumsuz sonuç çıkarma
It can't be her. She is much taller.

e) Geçmişe ait olumsuz sonuç çıkarma.
She can't have left earlier.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Could

could

a) Geçmişte bir şeyi yapabilmek.
I could swim across the lake then.


Tom ..... read and write when he was only 4 years old.
A. can
B. must
C. have to
D. could
E. should

b) olasılık
Perhaps she could answer all the questions.


c) izin, rica
Could you do me a favour ?


d) teklif
Could we meet at around 12 tomorrow ?


e) Sonuç çıkarma
He could be at home. He could be sleeping.


f) Gerçekleşmemiş, geçmişe ait olasılık
I could have passed the test.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
dare

dare

a) Cesaret etmek
She daren't do it.


b) Sadece I daresay yapısı ile, olasılık
I daresay you are tired.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
had better

had better

Tercih, "olsa iyi olur"

Hadn't we better start rightaway ?

I'd better keep it in a box.


You ..... better see a doctor; you look awful.
A. may
B. would
C. had
D. must
E. should
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
have to

have (got) to

a) Konuşmacının gerçeklere dayanarak ilettiği zorunluluk.
She has to leave immediately. There is a phone call.


b) Gerekmezlik (= needn't )
You don't have to study at all.


She won't have to go.


We didn't have to buy anything.


Kimi zaman have = sahip olmak yüklemi, have to ile benzer bir şekilde kullanılıyor olabilir. Tümcenin anlamını yanlış anlamamak için dikkat etmek gerekir.
This book has a lot to say. (= This book has a lot of things to say.)

Have to
ile sık karıştırılan bir yapı:

have to do with = have connection with

The wound has healed now; you ..... wear that bandage any longer.
A. ought to
B. will need to
C. don't have to
D. could
E. should

Because of a diversion on the road, they ..... another road while they left the town.
A. had to take
B. have to take
C. must have taken
D. need to take
E. should have taken
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
May

may

a) Olasılık
We may never see that comet again.


b) İzin, rica
You may go.


c) Gelecekte tamamlanması olası eylem.
Many species may have died out by then.


d) Geçmişe ait olası eylem
He may have missed the bus.


e) Geçmişte gerçekleşmemiş olasılık
They may have won the match. They played terribly.


f) may as well = had better
Ayrıca may well kullanımına dikkat! Bu yapıda well sözcüğü pekala, neden olmasın anlamını taşır.

g) Dualar may ile olur. May özneden önce gelir.
May God be with you. (Tanrı seninle olsun)

h) Rağmen anlamı veren tümcelerde (=Concession Clause), devrik yapıda may kullanılabilir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Might

might

a) zayıf olasılık
This medicine might have some side effects


b) izin isteme
Might we suggest something ?


c) gelecekte tamamlanması olası eylem
By the year 2.000, you might have died.


Olasılık söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken bir özellik:


can/may/might + have + V3
bağlama göre past ya da future olabilir.
d) geçmişe ait olası eylem
He might have tried to contact you.


e) geçmişte gerçekleşmemiş olasılık
They might at least have apologized.


f) might as well = had better
Buy a ticket; you ..... the grand prize.
A. might even win
B. could even have won
C. even won
D. need even have won
E. must even win


Farklı anlam ve kullanımlar:


might as well = had better
may / can / could / might well -- pekal
â, neden olmasın
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
must

must

a) konuşmacının zorunlu gördüğü, kendi fikrine dayalı zorunluluk
I don't want her here. She must go. / Onu burada istemiyorum. Gitmeli./Gitmesi şart.

We ..... hurry, or we will be late!
A. must
B. had to
C. should
D. ought to
E. can

b) çok kuvvetli olasılık
There must be a mistake. Check it again.


He must be sleeping. I can hear his snore.


Olasılık söz konusu olduğunda, must sözcüğü açısından bir özellik:

mustn't yerine can't
mustn't be + Ving yerine can't be + Ving
mustn't have + V3 yerine can't have + V3

Your umbrella is wet; it ..... raining outside.
A. must be
B. was
C. can't be
D. might be
E. should be

The lights have gone; a fuse ......
A. will have blown
B. can blow
C. must have blown
D. might blow
E. should blow

c) Yasaklama
You must not take any pictures here.


d) Geçmişte gerçekleşmiş olması olası eylem
He must have missed the bus.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
need - needn't

need(n't)

a) Gerekmezlik (= don't/doesn't have to)
You needn't worry.


He ..... come with us if he doesn't want to.
A. needs to
B. needn't have
C. didn't need to
D. needn't
E. needs to

b) Gereklilik
Need I sign it ?


c) Geçmişte gerek olmadığı halde yapılmış eylem.
We needn't have brought our tent; his tent is large enough.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ought to

ought to

a) Öğüt, tavsiye
It ought to be cleaned every two months.


b) Geçmişte gerçekleş(me)miş olasılık.
She ought to have been more careful.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
shall

shall

a) Gelecek. Resmi kullanım.
When shall we announce the results ?

b) Sadece Shall I ve Shall we ile, öneri.
Shall we go out ?


Soru formunda shall yalnızca iki şekilde kullanılmakta:

Shall I ......?
Shall we ..... ?
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
should

should

a) Yükümlülük
He should work harder.


b) Şu anda gerçekleşmesi gerekirken gerçekleşmeyen - ya da bunun tam tersi - eylem.
You should be at home now. You should be studying.


c) Why veya How ile, tedirginlik ve öfke ifadesinde.
How should I know it ?


d) Olasılık
He worked hard. So, he should succeed.


e) Geçmişte gerçekleşmemiş gereklilik
She should have seen her mistake.


The flower is dead; I ..... it twice a week, but I forgot.
A. ought to water
B. ought to have watered
C. should water
D. must water
E. ought to be watered

f) Bazı yüklem ve sıfatlarla
I advise that she should resign.


g) Second conditional yapıda, devrik tümce oluşturmak için.
Should he come, give him my message.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
used to

used to

a) Geçmişte olan ve artık devam etmeyen durum / alışkanlık.
I used to exercise regularly.


When I was a child, I ..... a torch with me to bed so that I could read when everybody at home was sleeping.
A. was taken
B. was taking
C. used to take
D. must take
E. must have taken

b) Olumsuz yapıda, geçmişte olmayıp sonradan oluşan durum / alışkanlık.
She didn't use to smoke.


He never used to leave the office early.


Her ne kadar used to ile doğrudan bir ilgisi olmasa da, karışıklığa neden olabildiği için be used to ve get used to yapılarına da değinmek yerinde olacaktır. Be used to "alışkın olmak", get used to ise "alışkanlığı kazanmak" anlamlarını taşırlar ve modal verb özellikleri yoktur.
"Your neighbours upstairs are making a lot of noise." "I'm used to it."


When I first moved to Ankara, life was difficult. Then I got used to living here.


Used to ile s
ık karıştırılan yapılar:

be used to =
alışkın olmak
get used to =
alışkanlığı kazanmak
be/get used to + Ving
be/get used to = be/get accustomed to
get used to = become used to

Are you used ..... late?
A. having slept
B. sleeping
C. to have slept
D. to sleep
E. to sleeping

Bazen, use eyleminin edilgen yapıda kullanımı (This is a tool [which is] used to cut glass) used to olarak algılanmakta ve hata yapılmakta:


(be) used (in order) to
Used to ve would
farkı:


Used to
-- eylem uzunca bir süre tekrarlandı / sürdü, artık sürmüyor.
Would è
bilerek ya da amaçlı eylem; eylemin gerçekleştiği zaman genelde belirtilir / ima edilir.
Would
sözcüğünden sonra bir durum anlatan live, work gibi eylemler kullanılmaz.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
will

will

a) Geleceğe yönelik durum, eylem
I will come with you.


Next month, we'll be opening a new branch.


Next month, we'll have opened a new branch.


b) Rica, istek
Will you please leave the door open ?


c) Geleceğe yönelik kesin ve doğal sonuç
She is so stubborn. She'll refuse it.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Would

would

a) Geçmişte alışkanlık. Used to yapısından farkı, bu alışkanlığın bitmiş olmasının gerekmemesidir.
He would drink a glass of wine after dinner. / Akşam yemeğinden sonra bir bardak şarap içerdi.


b) Rica, istek
Would you send the brochures as soon as possible ?


c) Geçmişte zorunluluk, kimi zaman inatlaşma taşıyan eylem.
I begged him to help me, but he wouldn't.


d) Geçmişte gerçekleşmemiş eylem.
We would have stayed longer but the weather changed.


e) Second condition türü kullanımda
If you had not been so lazy you would be studying at university now.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
would rather

would rather

"Tercih etmek, yeğlemek" anlamını taşır.
I'd rather keep silent.


Tercih söz konusu olduğunda than kullanılır.
We'd rather starve to death than eat it.


would rather + tümce durumunda
tümceninyüklemi Simple Past Tense ile oluşturulur, ama anlam past değildir.
I'd rather you went first.


Would rather
yapısının kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar:

Tercih söz konusu olduğunda than kullanılır.
would rather = would sooner
would rather + Özne + simple past

I ..... go to the cinema than study English.
A. had better
B. needn't
C. should
D. have to
E. would rather

Az kullanılanlar:


would rather + have + V3
would rather that + özne + simple present
would rather that + özne + simple past
would rather that + özne + past perfect
 
E

eliph

Yeni Üye
Üye
hocam eline emeğine sağlık, çok güzel anlatmışsın...
taze bir öğretmen olarak yararlanacağım hepsinden..;)
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar
Bilge Gökçen İngilizce Genel 1
Bilge Gökçen İngilizce Genel 0
Bilge Gökçen İngilizce Genel 0

Benzer Konular


Üst