VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkukt

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
vergi alacağını ortadan kaldıran haller rediyat vergi cezasını kaldıran haller cezasını ortadan borcunu
VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkuktan vazgeçme hususunu kısaca açıklayınız?
Vergi Alacağını ortadan kaldıran haller aşağıda belirtilmiştir.
1- Ödeme (203 Sayılı VUK mad.110-111-112 belirtildiği üzere.)
2- Zamanaşımı 203 Sayılı VUK mad 113-114 belirtildiği üzere.)
3- Terkin (203 Sayılı VUK mad 115 belirtildiği üzere)
4- Tahakkuktan vazgeçme (203 Sayılı VUK Mük.mad 115 belirtildiği üzere)
5- Vergi hatalarını düzeltme ve rediyat
6- Yargı Kararları
7- Vergi Affı
Tahakkuktan Vazgeçme
Mükerrer Madde 115 - İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 15, -YTL aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.
__________________
 

Üst