Mü- Kız İsimleri

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
mübeyyen isminin anlamı mü ile başlayan kız isimleri mü ile başlayan isimler münürenin anlamı korkutucu isimler
Mübahat: iftihar etmek

Mübareke: bereketli olan

Mübeccel: büyük, ulu

Mübeddil: değiştiren

Müberra: aklanmış, temize çıkarılmış

Mübeyyen: meydana çıkarılmış, açıklanmış

Mübeşşer: müjdelenmiş

Mübtesim: gülümseyen, tebessüm eden

Mübine: iyiyi kötüyü ayıran, besbelli

Mücd: kıvırcık, kıvrılmış, lülelenmiş saç

Müceddet: yeni, henüz kullanılmamış

Müçek: buse, öpücük

Mücella: parlak, cilalanmış

Mücevher: değerli süs eşyası

Mücmel: kısa ve az sözle anlatılmış, öz, özet

Müçteba: seçilmiş, beğenilmiş

Müdebber: azat olması için sahibinin ölümünü koşul kabul etmiş köle

Müdrike: anlama, idrak etme

Müeccel: tecil edilmiş, ertelenmiş

Müedda: mana, anlam

Müesser: eser bırakan, eser sahibi

etkilenmiş olan, tesir altında kalan
Müeyyet: kuvvetlendirilmiş

Müfahire: fahreden, övünen

Müferrih: iç açıcı, gönül açıcı

Müfide: faydalı, işe yarar

Müge: inci çiçeği

Müheyya: hazır

Mühre: bir çeşit yuvarlak şey

cam boncuk
Mühibe: heybetli, korkunç, korkutan

tehlikeli ve saygı uyandıran
Mühire: aydınlatan

Müjde: sevindirici haber

iyi haber getirene verilen bağış
Müje: kirpik

Müjgan: kirpikler

Mükafat: ödül

Mükedder: üzgün, kederli

Mükerreme: saygıdeğer, kutsal

Mükrem: ikram olunmuş, değer verilerek ağırlanmış

Mükrime: ikramı bol olan

Müldüz: saf, berrak, su

Müleyyen: yumuşatılmış

Mülhime: ilham eden

Mülzime: susturan

gerekli gören
Mümtaze: başkalarından ayrı, üstün tutulan

Mümine: inanan, iman eden

Münciye: kurtaran

Münevver: aydınlatılmış, parlak ışıkla ilgili, bilgili

kültürlü, açık düşünceli insan
tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı
Münibe: tanrıya yönelen, bereketli yağmur

Münife: yüksek, ulu
yüksek, ulu, büyük, ali, bülend

yüksek, büyük hükümler
Münime: nimet veren

Münüre: ışık veren, aydınlatan
nurlandıran, ışık veren, parlak, ziyalar

kur'an'da peygambere ve ilahi kitaplara sıfat olarak kullanılmıştır
Münşire: anlatımı iyi olan sekreter

Mürebbi: çocuk eğiticisi kadın

Müren: akarsu, dere, ırmak

Mürevva: aklı, fikri, düşünüşü görünüşü sağlam

Müride: tarikat üyesi kadın

Mürüvvet: kişilik, şahsiyet, insanlık

Mürşide: irşad eden

Müsalamet: barış içinde yaşama

Müsevver: çevresine sur, duvar çevrilmiş korunmuş

Müslime: islam dininden olan

Müstakime: doğruluktan ayrılmayan

Müstenire: ışıklı, parlak

Müstesna: benzerlerinden üstün, ayrıcalıklı

Müveddet: sevgi, dostluk

Müyesser: kolaylıkla yapılan

Müzehher: çiçek açmış

Müzeyyen: süslü, süslenmiş, bezenmiş

Müşerref: onurlandırılmış, şerefli kılınmış

Müşfika: acıyan, şefkatli
 
Üst