Kaşifler Biyografiler

Kaşifler Biyografiler
ünlü kaşifler kaşiflerin hayatı 2000 yılından sonraki bilim insanları ve kaşifler 2000 yılından sonraki bilim insanları ve kaşifleri 15 16 yüzyıllardaki kimlerdir
Biyografiler internetten alıntı ve derlemedir

Evliya Çelebi (1611 - 1682)


Asıl adı Derviş Mehmed Zillî olan Evliya Çelebi'dir 1611 yılında İstanbul Unkapanı'nda doğdu. Babası Derviş Mehmed Zillî, sarayda kuyumcubaşıydı. Evliya Çelebi'nin ailesi Kütahya'dan gelip İstanbul'un Unkapanı yöresine yerleşmişti. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu, babasından tezhip, hat ve nakış öğrendi. Musiki ile ilgilendi. Kuran'ı ezberleyerek "hafız" oldu. Enderuna alındı, dayısı Melek Ahmed Paşa'nın aracılığıyla Sultan IV. Murad'ın hizmetine girdi.

Evliya Çelebi Seyahatname'nin girişinde seyahate duyduğu ilgiyi anlatırken bir gece rüyasında Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i gördüğünü, ondan "şefaat ya Resulallah" diyerek şefaat isteyecek yerde, şaşırıp "seyahat ya Resulallah" dediğini, bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz'in ona gönlünün uyarınca gezme, uzak ülkeleri görme imkanı verdiğini yazar.

Evliya Çelebi bu rüya üzerine 1635'te, önce İstanbul'u dolaşmaya, gördüklerini, duyduklarını yazmaya başladı. 1640larda Bursa, İzmit ve Trabzon'u gezdi, 1645'te Kırım'a Bahadır Giray'ın yanına gitti. Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıktı, savaşlara, mektup götürüp getirme göreviyle, ulak olarak katıldı.
1645'te Yanya'nın alınmasıyla sonuçlanan savaşta, Yusuf Paşa'nın yanında görevli bulundu.1646'da Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasibi oldu. Doğu illerini, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın kimi bölgelerini gezdi. Bir ara Revan Hanı'na mektup götürüp getirmekle görevlendirildi, bu sebeple Gümüşhane, Tortum yörelerini dolaştı. 1648'te İstanbul'a dönerek Mustafa Paşa ile Şam'a gitti, üç yıl bölgeyi gezdi. 1651'den sonra Rumeli'yi dolaşmaya başladı, bir süre Sofya'da bulundu. 1667-1670 arasında Avusturya, Arnavutluk, Teselya, Kandiye, Gümülcine, Selanik yörelerini gezdi.

Seyahatname

Evliya Çelebi 50 yılı kapsayan bir zaman dilimi içinde gezdiği yerlerde toplumların yaşama düzenini ve özelliklerini yansıtan gözlemler yapmıştır. Bu geziler yalnız gözlemlere dayalı aktarmaları, anlatıları içermez, araştırıcılar için önemli inceleme ve yorumlara da olanak sağlar. Seyahatname'nin içerdiği konular, belli bir çalışma alanını değil, insanla ilgili olan her şeyi kapsar. Üslup bakımından ele alındığında, Evliya Çelebi'nin, o dönemdeki Osmanlı toplumunda, özellikle divan edebiyatında yaygın olan düzyazıya bağlı kalmadığı görülür.
Divan edebiyatında düzyazı ayrı bir marifet ürünü sayılır, ağdalı bir biçimle ortaya konurdu. Evliya Çelebi, bir yazar olarak, bu geleneğe uymadı, daha çok günlük konuşma diline yakın, kolay söylenip yazılan bir dil benimsedi. Bu dil akıcıdır, sürükleyicidir, yer yer eğlenceli ve alaycıdır. Evliya Çelebi gezdiği yerlerde gördüklerini, duyduklarını yalnız aktarmakla kalmamış, onlara kendi yorumlarını, düşüncelerini de katarak gezi yazısına yeni bir içerik kazandırmıştır. Burada yazarın anlatım bakımından gösterdiği başarı uyguladığı yazma yönteminden kaynaklanır. Anlatım belli bir zaman süresiyle sınırlanmaz, geçmişle gelecek, şimdiki zamanla geçmiş iç içedir. Bu özellik anlatılan hikayelerden, söylencelerden dolayı yazarın zamanla istediği gibi oynaması sonucudur.

Evliya Çelebi belli bir süre içinde, özdeş zamanda geçen iki olayı, yerinde görmüş gibi anlatır, böylece zaman kavramını ortadan kaldırır. Seyahatname'de, yazarın gezdiği, gördüğü yerlerle ilgili izlenimler sergilenirken, başlı başına birer araştırma konusu olabilecek bilgiler, belgeler ortaya konur. Bunlar arasında öyküler, türküler, halk şiirleri, söylenceler, masal, mani, ağız ayrılıkları, halk oyunları, giyim-kuşam, düğün, eğlence, inançlar, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat varlıkları önemli bir yer tutar.

Evliya Çelebi insanlara ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz eder. Bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı anlatır. Yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan sözeder. Böylece konuya bir canlılık getirerek çevreyle bütünlük kazandırır. Seyahatname'nin bir özelliği de değişik yöre insanlarının yaşama biçimlerine, davranışlarına, tarımla ilgili çalışmalarından, süs takılarına, çalgılarına dek ayrıntılarıyla geniş yer vermesidir. Eserin bazı bölümlerinde, gezilen bölgenin yönetiminden, eski ailelerinden, ileri gelen kişilerinden, şairlerinden, oyuncularından, çeşitli kademelerdeki görevlilerinden ayrıntılı biçimde söz edilir. Evliya Çelebi'nin eseri dil bakımından da önemlidir.

Yazar, gezdiği yerlerde geçen olayları, onlarla ilgili gözlemlerini aktarırken orada kullanılan kelimelerden de örnekler verir. Bu örnekler, dil araştırmalarında, kelimelerin kullanım ve yayılma alanını belirleme bakımından yararlı olmuştur. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si çok ün kazanmasına rağmen, ilmi bakımdan, geniş bir inceleme ve çalışma konusu yapılmamıştır.1682'de Mısır'dan dönerken yolda ya da İstanbul'da öldüğü sanılmaktadır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Zheng He Doğumdaki ismi Pinyin: ; Arapça ismi: حجّي محمود Hacı Mahmud) (1371-1433) ünlü Çinli denizci, amiral ve kaşif.

Hayatı
Modern Yunnan Eyaletinde 1371'de doğmuştur. Hui etnik kökenli Zheng He'nın asıl ismi Ma Sanbao (馬 三保) idi. İslamı benimsemiş Semur sınıfındandı. Yunnan'ın ünlü valisi, bugünkü Özbekistan sınırları içindeki Buhara'dan Seyyid Eclel Şems el-Din Ömer'in altıncı kuşaktan torunudur. Soyismi olan "Ma" Şems el-Din'in beşinci oğlu Masuh'dan gelmektedir. Hem babası Mir Tekin hem de dedesi Keramettin Mekke'ye hac yapmaya gitmiştir; onların bu uzak yerlere yaptıkları seyahatlerine dair anılarını dinlemiş olduğuna şüphe yoktur.
Zheng He daha küçükken, 1382 senesinde Moğol Yuan Hanedanlığı egemenliğindeki Yunnan Ming Hanedanlığı tarafından işgal edilmiştir. Tutsak alınıp, o dönemdeki diğer çocuk tutsaklara yapıldığı gibi, hadım edilmiş ve İmparatorluğun hizmetlilerinden birisi olmuştur. Nanjing Taixue'de (Merkezi İmparatorluk Koleji) eğitim görür, prens Zhu Di'nin hizmetinde görevlendirilir. Zhu Di'nin 1402 senesinde Yonglo İmparatoru olmasıyla sonuçlanan İmparator Jianwen'e karşı yapılan Yonglo ayaklanmasında önemli bir başarı yakalamıştır. Bu dönemdeki askeri başarılarından ötürü Zhu Di tarafından Zheng He ismi verilmiştir. Başarıları onu amiralliğe yükseltti.
Zheng 15. yüzyılda Malakka'ya seyahat etmiştir. 15. yüzyılın ortalarında Çin İmparatoru tarafından bir Çinli prenses, Hang Li Po (veya Hang Liu) Malakka Sultanı, Sultan Mansur Şah ile evlendirilmek üzere Malakka'ya gönderilmiştir. Prensesin beraberinde gelen yüzlerce kişi Malakka'da Bukit Cina'ya yerleşmiştir. Bu kişilerin soyundan gelenler bugün Peranakan olarak adlandırılmaktadır.
1424'te Yonglo İmparatoru öldü. Ardından imparator olan İmparator Hongxi tahtta sadece bir yıl kalabilmiştir. Zheng He İmparator Xuande'nin tahtta olduğu dönemde bir sefer daha yapmıştır. Fakat bundan sonra Çin hazine filosu sonlanmıştır. Zheng He hazine filosunun son yolculuğunda vefat etmiştir. Her ne kadar Çin'de bir mezarı olsa da bu mezar boştur, diğer ünlü amiraller gibi denize gömülmüştür.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Charles Martin Hall, (d. 6 Aralık 1863 – ö. 27 Aralık 1914). ABD'li kaşif ve mühendis.
1886 yılında, alüminyum üretimine yönelik ekonomik bir yöntem keşfetmesiyle bilinir. Alüminyum böylece, demirin tarih öncesi çağlardaki keşfinden sonra en yaygın olarak kullanılan ikinci metal haline gelmiştir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Joseph Henry

17 aralık
1797Albany, ABD- ö.13 Mayıs 1878Amerikalı bilim adamı. Yaşadığı süre içerisinde, Benjamin Franklin’den sonra gelmiş geçmiş en büyük Amerikalı bilim adamı olarak bilinmiştir. Elektromıknatısları yaparken, öz indüktansın elektromanyetik fenomenini keşfetti. Ayrıca Faraday’dan bağımsız olarak karşılıklı indüktansı da keşfetti,fakat sonuçlarını ilk yayınlayan Faraday idi. Elektromanyetik konusundaki çalışmaları elektrikli telgrafın bulunmasında temel oluşturdu.
İlk gençlikte tiyatroya ilgisi vardı.Profesyonel bir oyuncu olmaya çok yaklaştı.
1819 yılında bedava egitim veren Albany Akademisine girdi.Bedava egitim görmesine ragmen çok fakirdi ve verdiği özel derslerle maddi açıdan kendini desteklemesi gerekti. Sonunda eczacılık alanında eğitim görmeye karar vermişti. 1824 yılında mühendis asistanı olarak çalıştı. Bu olay ona bir makine mühendisi olmak için ilham olmuştur.
1826 yılında Albany Akademisine matematik ve doğa felsefesi profesörü olarak atandı. Elektromanyetik ile ilgili çalışmalara başladı . William Sturgeon’un elektromıknatıs modelini geliştirerek, bir demir parçasının üstüne sıkı sarılmış ve izole edilmiş tel kullanarak çok daha güçlü bir elektromıknatıs elde etmiştir. Bu mıknatıs zamanının en güçlü elektromıknatısı olmuştur. Ayrıca iki elektrotlu bir pile bağlanmış bir elektromıknatıs yaparken, telin birbirine paralel birkaç sarımlı halde olmasının en iyisi olduğunu, birden fazla pil olması durumunda ise uzun ve tek sarımlı olmasının en iyisi olduğunu göstermiştir.
Henry yinede henüz maksimum etkinin elde edilemediğini ekledi. Devrenin artan direnci nedeniyle telin belli uzunluklarda devirleri artırdığında manyetik gücün azaldığını gördü. Bataryanın manyetik gücünü artırmanın yollarını araştırmak için incelemesinin ikinci kısmına başladı. Manyetik güç elde etmede optimal şekli bulmak için, metal çubuk etrafında uzun bir halka yerine daha kısa ve daha fazla sarımda halka oluşturdu. Henry iki metot test etti. Önce devrenin direncini azaltmak için halkaları paralel bir sekilde bağladı ki bu daha büyük demirin etrafında oluşan elektrik akımının daha yüksek bir değere çıkmasına sebep oldu bunun dışında gerilim ya da elektriği kuvvetini arttırmak için birbirine seri halde bağlı batarya kullandı ve halkaları birbirine seri bağladı.
1831 de hareket için elektromanyetiği kullanan ilk makineyi yarattı. Bu modern dc motorların en ilkel haliydi.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Samuel Finley Breese Morse (d. 27 Nisan 1791 – ö. 2 Nisan 1872) ABD'li bilim adamı.
1832 yılında Amerikalı ressam Samuel Morse, bir yolculuk sırasında kendisine elektromıknatıstan söz eden bir yolcuyla tanışmıştı. Telgraf üstünde zaten çalışmaları olan Morse, bu sefer elektromıknatıslı telgraf için çalışmaya başladı. 1835 yılında, Morse ilk elektromıknatıslı telgrafını yaptı. O telgrafta bulunan elektromıknatısa başlı bir kalem vardı. Bu kalem kağıt bir şerit üzerine elektromıknatıstan aldığı hareketle zig zag çizgiler çiziyordu. Bu sistem pek başarılı değildi.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, (14 Eylül 1769, Berlin – 6 Mayıs 1859, Berlin), Prusyalı doğabilimci ve kâşif. Prusyalı bakan, filozof ve dilbilimci Wilhelm von Humboldt'un küçük kardeşi. Humboldt'un botanik coğrafya üzerine yaptığı çalışmalar biyocoğrafya dalının temelini oluşturmuştur.
1799 ile 1804 yılları arasında Güney ve Orta Amerika'ya giden von Humboldt, keşif gezileri sonucunda kıtayı bilimsel açıdan betimleyen ilk bilimadamı olmuştur. 21 yıl boyunca yaptığı gezilerde karşılaştıklarını devasa bir eserde toplamıştır. Atlantik Okyanusu'nun iki kıyısında yer alan kara parçalarının (özellikle Güney Amerika ve Afrika'nın) bir zamanlar birleşik olduğunu ilk öne süren Humboldt olmuştur. Hayatının son dönemlerinde yazdığı Kosmos adlı eserinde dünya üzerine bilgi toplayan çeşitli bilim dallarını birleştirmeye çalışmıştır. Humboldt aralarında Joseph-Louis Gay-Lussac, Justus von Liebig, Louis Agassiz ve Matthew Fontaine Maury'nin bulunduğu birçok bilimadamıyla çalışmış ve çalışmaları desteklemiştir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Perito Moreno ya da tam ismiyle Francisco Pascasio Moreno (d. 31 Mayıs 1852 Buenos Aires, ö. 22 Şubat 1919 Buenos Aires), Arjantinli jeolog, antropolog ve kaşif. Çok sayıda bilisel gezi ile özellikle Patagonya'da araştırmalar yapmış. Bu bölgenin bitki örtüsü ve faunasını incelemiştir.
1872 yılında kurulan Sociedad Científica Argentina kuruluşunun kurucu üyelerinden biriydi. Özellikle Şili ve Arjantin arasındaki sınır ölçüm, daha doğrusu tespit çalışmalarında bulundu. Patagonya'ya son seyahati, ABD eski başkanı Theodore Roosevelt'e eşlik ederken gerçekleştirdi.
İsmini verdiği yerler şunlardır, (hepsi Patagonya'da)
  • Küçük bir şehir, Perito Moreno (Şehir)
  • Bir milli park, Perito Moreno (Milli Park)
  • Los Glaciares Milli Parkı'nda bir buzul, Perito Moreno Buzulu
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Vitus Jonassen Bering (d. Ağustos 1681 - ö. 19 Aralık 1741) Danimarka'da doğmuş; Rusya Deniz Kuvvetleri'nde kaptan (kumandan) olarak Ruslar tarafından İvan İvanoviç ismiyle tanınarak hizmet etmiştir. Danimarka'nın Horsens şehrinde doğan Bering, Bering Adası'nda ölmüştür.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Alphonse Pénaud (d. 1850, Paris – ö. 1880) Fransız havacı havacılığın en önemli öncülerinden biriydi.
Kendisi kauçuk (lastik) güçlü model uçağı bulan ve aynı zamanda havacılık endüstrisini kuran kişidir. Pervaneli Ornithopterler üretmiş ve satmıştır. Aynı zamanda Paul Gauchot ile birlikte toplanabilen iniş takımları olan bir amfibik (su üzerinde hareket edebilen) tek kanat (monoplane) tasarlamıştı. İntihar ederek ölmüştür
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Jak Kartiyer (Fransızca Jacques Cartier) (d. 31 Aralık 1491 – ö. 1 Eylül 1557), Kanada'yı keşfettiğine inanılan denizcidir. Tam olarak, Vikinglerden sonra ilk Avrupalı yerleşimin başladığı doğu yakasının iç kısımlarını keşfetmiştir.
1491'de Fransa'nın Saint-Malo şehrinde, dönemin saygın bir denizci ailesinde doğmuş ve 1520'de önde gelen armatör bir ailenin Catherine des Granches isimli kızıyla evlenerek sosyal statüsünü yükseltmiştir. Sık sık vaftiz babalığı yaparak şehirde iyi bir isim yapmıştır.
Hakkında çok az şey bilinmektedir. Ancak profesyonel bir denizci ve kaşif olduğu kesindir. Kendisi üç büyük keşif yolculuğuna çıkmış ve hiç gemi kaybetmemiş, 50'den fazla bakir limana girmiş ve hiç kaybolmamış, salgın bir hastalığa yakalananlar dışında hiç adam kaybetmemiştir.
Doğduğu şehirde 66 yaşında bir salgın hastalıktan ölmüştür. Öldüğünde, Kanada'da Avrupalı yerleşim henüz başlamamıştı.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Willem Barents, (?1550 - 1597) Hollandalı denizci ve kâşiftir. Yaşadığı dönemde Kuzey'e doğru yapılan seferlerin lideridir.
Barents, 1594'te, Kuzey Denizi Rotası'nı bulabilmek için Amsterdam'dan iki gemi ile yolculuğuna başlamıştır. Norveç kıyıları açıklarından dolaşarak Asya'nın kuzeyine ulaşmayı hedeflemiştir. Novaya Zemlya'nın batı kıyılarına vardığında kuzeyde gelmiş olduğu en uç noktada iken, yiyecek stoğu ve benzeri problemler nedeni ile geri dönmek zorunda kalmıştır.

Ertesi yıl, tekrar, fakat bu kez 7 gemi ile Sibirya kıyıları ile Vagyaç Adası arasındaki boğazı mevisiminde donmadan yakalamak için buraya gelmiştir fakat geldiğinde suların çoktan donmuş olduğunu görmüş ve bir başka sefer için gelecek mevsimi beklemiş ise de üçüncü girişimi de başarısız olmuş, üstelik Barents'in üçüncü seferi hayatına mâl olmuştur. Fakat Barents üçüncü seferini gerçekleştirmek için yolculuk yapmaktayken Ayı Adası'nı ve Spitzberg'i keşfetmiştir. Bu esnada Barents gemilerin bir kısmını oraya gönderirken, kendisinin de içinde bulunduğu gemi ile Novaya Zemlya'ya doğru yol almıştır. Fakat Novaya Zemlya'nın kuzeyinden dolaştıkları sırada gemileri buza saplanmış ve mahsur kalmışlardır, bu nedenle mürettebat gemiyi terk ederek Sibirya'nın dondurucu soğuğundan korunmak için çâreler aramaya koyulmuşlardır ve sonunda gemilerinin tahtalarını sökerek kendilerine bir kulübe yapmışlardır. Mürettebatın pek çoğu gemideki açık botları kullanarak kaçmış ve Barents ile arkadaşlarını adada yalnız bırakmışlardır. Willem Barents, 20 Haziran'da, adada kendi kendine ölmüştür. Barents'in ölümünden sonra bulmuş olduğu Barents Denizi onun adı ile anılmaya başlanmıştır
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Abel Janszoon Tasman (d. 1603 Lutjegast, Groningen, ö.10 Ekim 1659 Cava , Hollandalı bir denizci. Keşif yolculuğunda Avustralya kıtasını dolaşmış ve 1642 yılında Yeni Zelanda'ya ulaşmış ilk Avrupalıdır.
Avustralya adası olan Tazmanya (önceki adı Van Diemen's Land), Avustralya ve Yeni Zelanda arasında kalan Tasman Denizi ve Yeni Zelanda'daki Abel Tasman Milli Parkı onun ismi ile adlandırılmıştır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Leif Ericson, (Eski İskandinavca: Leif Erícsson [1] , D: ?970 - Ö: ?1020 [2] ) İzlanda'lı deniz kâşifi ve Amerika Kıtası'na ilk ayak basan Avrupalıdır. Bugün Kanada sınırları içinde kalan Newfoundland'u bulmak için yola çıkmış ve kıtanın farklı bölümlerini keşfetmiştir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Roald Engelbregt Gravning Amundsen (1872-1928), Güney Kutbu'na ulaşan ve Kuzeybatı Geçidi'ni aşan ilk denizci olan Norveçli kaşiftir

Arkadaşları arasında 'Viking' lakabıyla tanınıyordu.
Aslında amacı Kuzey Kutbu'nu keşfetmektir, ama 1909'da Frederick Cook ve Robert Peary, Kuzey Kutbu'na gidince 1910'da yolunu Güney Kutbu'na çevirir.
Bu kez de güney için yarış başlar. 20 Kasım 1911'de dört kişilik ekibi ve 150 köpekle yola çıkar. Ancak yolda erzakları bitince köpeklerin bir kısmını yerler. 14 kasımda, Robert Falcon Scott'dan 35 gün önce Güney Kutbu'na varır.
1893'te bir fok gemisinde denizciliğe başlayan Amundsen, dünyanın çeşitli kıyılarında dolaştı, değişik gemicilik teknikleri, buharlı gemiler ve bilimsel denizcilik yöntemleri konusunda uzmanlaştı.
Kuzey Kutbu'nun kaşifi Nansen'in de yüreklendirmesiyle, Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan deniz yolunu bulmayı aklına koydu.
İlk denemeleri başarılı sonuçlar verdi ve iki okyanusu birbirine bağlayan deniz yolunun varlığı kesinlik kazandı. Daha önce geçilememiş olan Kuzeybatı Geçidi'nin baştan sona kadar gemiyle aşılabileceğini gösteren ilk gemici oldu.
Amundsen, 16 Haziran 1928'de, kaza geçiren arkadaşı Nobile'yi aramak amacıyla Kuzey Kutbu'na uçtu. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Kuzey Buz Denizi'ne düştüğü sanılıyor.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Thor Heyerdahl (d. 6 Ekim 1914 Lanvik, Norveç - ö. 18 Nisan 2002 Andora, İtalya), Norveçli antropolog ve kaşif.
Henüz Oslo Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyken zooloji çalışmaları yapmak üzere Güney Büyük Okyanus'daki Markiz Adaları'na gitti. Burada Polinezyalıların destanlarını, dillerini ve taş işleme yöntemlerini inceledi. Adalara ilk insanların İnkalar devrinden önce deniz yoluyla Peru'dan gelmiş olabileceği sonucuna vardı ve eski halkların göçlerinde deniz yolculuğunun önemli rol oynadığını ileri süren bir nazariye kurdu. 1947'de beş arkadaşı ile eskiden Güney Amerika yerlilerinin kullandıkları cinsten, belsem ağacından bir sal yaparak nazariyesinin doğruluğunu denemek üzere Peru kıyılarından yola çıktı. Kon-Tiki adı verilen sal 6.600 km yol aldıktan sonra Polinezya kıyılarındaki kayalıklara vardı. Heyerdahl'ın dünyaca ünlü kitabı Kon-Tiki bu yolculuğu anlatır. Heyerdahl, daha sonra papirüsten yapılmış bir tekneyle (Ra I)Fas'tan yola çıkarak Güney Amerika'ya varmak istedi. Böylece eski devirlerde bu tür bir yolculuğun yapılıp yapılamayacağını ortaya çıkaracaktı. Fakat teknesi bir süre sonra suya dayanamaz duruma gelince yolculuğunu yarıda kesmek zorunda kaldı. Fakat, 1970'te Ra II adlı teknesiyle yolculuğu tamamladı.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Bartolomeu Dias, (yaklaşık 1450 - 29 Mayıs, 1500), Portekizli denizci ve kaşif. Afrika kıtasının güney ucu olan Ümit Burnu'nu ilk kez gemiyle dolaşan kişidir.

Biyografi

Dias'ın keşif gezilerinden önceki hayatı tam olarak bilinmemektedir.Büyük ihtimalle Gil Eanes ile 1434 yılında Kap Bojador'u dolaşan Joao Dias'ın ve tüccar, kaşif olan 1444 yılında Afrika'nın en batı ucunu keşfeden, bugünkü Senegal kıyılarına ulaşan , Terra dos Guineus 'un kaşifi Diniz Dias ile akrabalığı olduğu tahmin edilmektedir.

Keşifleri

Dias 1486 da Portekiz Kralı II. Joao'dan gizli tutulması gereken bir görev alır. Bu görev Afrika kıtasının en uç noktasına gitmek, burayı dolaşmak ve eğer mümkünse Hindistan'a kadar giderek bu deniz yolunu keşfetmektir .
Kendisine bu görev için 3 gemi verildi.Filo Afrika kıyıları boyunca ilerleyerek ,daha önce portekizlilerin inmediği kadar güneye inrerek bugünkü Namibya kıyılarına çıktı. Daha sonra Golfo de São Tomé 'yi (bugünkü Spencer Bai) geride bırakan Dias bugünkü Güneybatı Afrika'da Lüderitz Körfezi'nde karaya çıktı. Burada (padrão) denilen Portekiz Krallığını simgeleyen ve burasının Portekiz'in egemenliğine geçtiğini vurgulayan kraliyet armalı ilk direkleri dikti.Daha sonra şiddetli kuzey rüzgerına ve fırtınaya tutulan filo rotasını güneye kaydırmak zorunda kaldı.
Bir kaç gün sonra hava sıcaklığı iyice düşünce rotasını tekrar kuzeye çeviren Dias, burada üzerinde yaşam olan bir koya rastladı ve buraya Angra dos Vaqueiros adını verdi. Bugün burasının Afrika'nın güney kıyılarındaki Mosselbai olduğu tahmin ediliyor. Buradan rotasını doğuya cevirip Algoa Bai'ye girdi ki 12 Mart 1488 tarihinde, buraya yakın Kap Padrone 'de bir armalı direk daha dikti. Mürettabattaki huzursuzluğun yavaş yavaş artması neticesinde ,isteği dışında doğuya yöneldi ve Groot Vis nehrinin ağzına ulaştı. Burada artık yönün kuzeye doğru döndüğü fark ediliyordu. Böylece Dias 70 yıldır aranan ,Afrika'yı dolaşarak Hindistan'a açılan yolu keşfettiğini fark etmiş oldu. Dias aslındaÜmit Burnu'nu dolanmıştı. Ancak mürettabatında baş gösteren bir hastalıktan dolayı geri dönmek zorunda kaldı.
Geri dönüş yolunda Ümit Burnu'nu Fırtınalar Burnu olarak adlandırdı. Bugünkü isim olan Ümit Burnu ,Portekiz Kralı Joao tarafından , yakında Hindistan yolu keşfedilecek ümidiyle verilmiştir. Bazı kaynaklar ise bu ismin, gemicilerin moralini bozmamak gayesi ile değiştirildiğini söyler.
Dönüşte Tafelbai körfezinde (bugünkü Capetown) 1. Mayıs 1488 tarihinde son arma direğini dikti. Angola sahillerinde bir müddet konaklayan Dias 16 ay sonra , Aralık 1488 sonunda Portekiz'e geri döndü.
Bu seyahat gizli tutulduğundan elde yazılı olarak detayları anlatan bir belge ve çizimler hiç mevcut olmamıştır.
Dias'ın dönüşünden sonra ilk Hindistan yolculuğu için sadece danışmanlık yapmış, bu yolun deniz haritalarını oluşturmuş ve bu yolu takip edecek gemilerin donanımlarından sorumlu olmuştur. Bununla birilkte yolculuğa çıkan Vasco da Gama'ya Cabo Verde (Yeşil Burun) Adaları'na kadar eşilk etmiştir. Kral II. Joao'nun yerine geçen I. Manuel'in niçin Dias'ı degil de Vasco da Gama'yı görevlendirdiği bilinmiyor.
Dias 29 Mayıs 1500'de Güney Afrika açıklarında (kendi keşfi olan Ümit Burnu yakınlarında) yakalandığı bir fırtınada bütün mürettabatıyla birlikte ölmüştür.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Gonçalo Coelho (15. /16. yüzyıl), Güney Atlas ve Güney Amerika sahillerini (1502'de Brezilya ve daha güneyine deniz yolculuğu) keşfeden Portekizli kaşiftir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Vladimir Klavdiyeviç Arsenyev (Rusça: Влади́мир Кла́вдиевич Арсе́ньев) (1872 - 1930), Rus Uzak Doğusunda askeri seyahatler yapan yazar, kâşif ve botanikçi.
Doğu Sibirya florası için çok sayıda yeni bitki türü tanımlamıştır. Yerli bir kapan avcısı olan Dersu Uzala ile birlikte Ussuri havzasında 1902 ile 1907 yılları arasında yaptığı askeri haritacılık seyahatlerini Ussuri Diyarında (По Уссурийскому Краю 1921) ve Dersu Uzala (Дерсу Узала 1923) adlı kitaplarda anlatmıştır.
Arsenyev’in Vladivostok'ta bulunan aile evi, yazarın adını taşıyan bir müzeye dönüştürülmüştür
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Dmitri Yakovleviç Laptev (Дмитрий Яковлевич Лаптев), bir Rus kutup kâşifi ve Koramiraldir.
Laptev kariyerine 1718 yılında donanmada öğrenci olarak başladı. 1739—1742 yılları arasındaki keşif gezilerinde Lena Nehri'nden, Kalima Irmağı'na kadar olan kıyı şeridinde bir deniz tespit etti. Laptev daha sonra Baltık Filosu'nda çalıştı, 1762 yılında emekli oldu, keşfettiği yerler bugün de onun ismi ile adlandırılmaktadır
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Vitus Jonassen Bering (d. Ağustos 1681 - ö. 19 Aralık 1741) Danimarka'da doğmuş; Rusya Deniz Kuvvetleri'nde kaptan (kumandan) olarak Ruslar tarafından İvan İvanoviç ismiyle tanınarak hizmet etmiştir. Danimarka'nın Horsens şehrinde doğan Bering, Bering Adası'nda ölmüştür
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Sir Francis Drake (1540 - 28 Ocak, 1596), Elizabeth devrinde yaşamış olan, önemli bir İngiliz korsan, denizci, kaşif, mühendis ve politikacıdır. Dünyanın çevresini dolaşan ilk İngiliz kaptandır. (Macellan yolculuğunu bitiremeden ölmüş, yerine Juan Sebastian Elcano geçmişti.)
Drake ayrıca İngiliz Donanmasının, 1588'de İspanyol Armada ile yaptığı savaşta ikinci başkomutanıdır.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Bilge Gökçen Biyografi 17
Bilge Gökçen Biyografi 6
Bilge Gökçen Biyografi 7
Bilge Gökçen Biyografi 11
Üst