Defter Tutma Memuru ve aktif pasifin deftere geçirilmesi.

  • Konbuyu başlatan PaSikA
PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Terekenin resmi defteri, hakimin gözetimi altında bu işle görevlendirilecek katibe tutturulur. ( Tüzük m.42 ) Uygulamada, büyükşehirlerdeki ( eskiden kalma bir tabirle Ahkamı Şahsiye ) Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin ve kalemlerinin ağır iş yükü vb. sebeplerle, hukukçuların da defter tutma memuru olarak tayin edildiği görülmektedir.

Tüzüğün 42 inci maddesine göre;

-Tutulacak resmi defterde mirasbırakanın taşınır ve taşınmazları ile alacak ve borçları gösterilir.

Tereke, koruma önlemleri çerçevesinde tespit edilmişse, öncelikle, bu defterden yararlanılarak eksikler, varsa tamamlanır. Mirasbırakanın yerleşim yerinde, işyerinde varsa banka kasasında tüm menkul eşyanın tespiti yapılır. Bilirkişi vasıtasıyla değerleri tespit edilir.

-Taşınırlar sıra numarası altında cinsi, türü, adedi ve takdir edilen değeri gösterilmek ve her malın nerede bulunduğu belirtilmek suretiyle resmi deftere kaydedilir. Koleksiyon halindeki eşya bir kalemde ve aynı numara altında gösterilir. Aynı türden veya birbirine benzer eşya mümkün olduğu takdirde birlikte tasnif olunur.

-Bir mal üçüncü kişinin elinde bulunup da istihkak iddiası ileri sürülmüşse, bunların isimleri ve iddianın ilişkin bulunduğu malın sıra numarası ve belge ibraz edilmişse mahiyeti, tarihi ve numarası gösterilir.

Taşınmazlar ile varsa bu taşınmazları kısıtlayan ayni haklar tapu kayıtlarıyla beraber yazılır. Taşınmazlar, adi veya hasılat kirası suretiyle kiraya veya işletmeye verilmiş ise kiracıların kimlikleri ve yerleşim yerleri ile sözleşmenin süresi ve kira bedeli gösterilir.

Taşınmazların ilgili kadastro müdürlüklerinden çap ve Belediye sınırları içinde bulunanların imar durumları da getirtilmek suretiyle, mahallinde gelen kayıtlar uygulanarak değerleri tespit ettirilir.

-Resmi kayıtlardan veya mirasbırakanın belgelerinden varlığı anlaşılan alacaklar, borçlar ve mevcutlar aynen deftere yazılır.

-İlan üzerine başvuran alacaklı ve borçluların alacak ve borçları da deftere kayıt edilir. İbraz edilen belgeler, hakimin belirleyeceği güvenilir bir yerde saklanır. İlgilisinin isteği üzerine, belgelerin onaylı birer örneği masrafları kendilerinden alınmak suretiyle verilir.

Mahkemenin yetki çevresi dışındaki tereke malları ile ilgili yapılacak işlemler, talimat mahkemelerince yerine getirilir. ( HUMK m.559 )

Yabancı ülkelerdeki eşyalar ise sulh hakiminin toplayabildiği malumat ve izahata göre deftere kaydolunur. ( HUMK m.560 )
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar
PaSikA Miras Hukuku 0
PaSikA Miras Hukuku 0
PaSikA Miras Hukuku 0

Benzer Konular


Üst