Defter Tutmanin Sona Ermesi

Defter Tutmanin Sona Ermesi
İlanda belirtilen sürenin dolmasıyla defterin tutulması sona erdirilir, bu tarihten sonra deftere bir şey geçirilemez. ( TMK m.623/1 )

Defter mümkün olan en kısa zamanda hazırlanır, her sayfası mühürlenerek, hakim ve bu işle görevlendirilen katip/defter tutma memuru tarafından imzalanır. ( Tüzük m.44/2 )

Defter bu tarihten başlayarak, hakim tarafından belirlenecek en az bir aylık süre içinde ilgililerce incelenebilir. ( TMK m.623/1 )

İnceleme süresi içinde, terekenin aktif ve pasifine itiraz sözkonusu olursa, ne yapılacağı gerek doktrinde, gerekse yargıtay uygulamasında cevap bulamamış bir sorudur.

Hatırlanacağı gibi ilan metninde, mirasbırakanın kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da dahil bütün alacaklıları ve borçlularının, gösterilen süre içinde varsa belgeleriyle birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri gerektiği ilan olunmaktadır. Alacaklıların, alacak iddiaları belgeye dayalı değilse ve bilhassa mirasçılar, bu alacak iddiasını kabul etmiyorsa, soyut alacak iddiası, bağlayıcı mı olacaktır ? Mirasçılar, gerek inceleme süresi içinde, gerekse sonunda soyut alacak iddialarına itiraz edebilmelidir.

Ancak, hakim alacağın esası hakkında değerlendirme yapamaz. İhtilafların halli, tereke hakiminin görevi dışında kalmaktadır. Bu durumda, itiraza konu alacak ve borçların, ihtilaflı tereke aktif ve pasifi olarak değerlendirilmesi, deftere bu kapsamda alınması uygun olacaktır.

Öte yandan, tereke aktifi borcu karşılamıyorsa, mirasçılar itiraz etmese dahi hakim dayanaksız alacak iddialarının kesin olarak deftere alınmasını kabul edemiyecektir. ( Uygulamada Miras ve Tereke Hukuku – Hakim Ahmet Ertuğrul Bolak, Eğitim Yayınları, İstanbul, 1980 Baskı sayfa 1120 )
 
Üst